ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า

รับทำบัญชี.COM | บัญชีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารเช่า?

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

บันทึก ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า

          กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร) กิจการต้องสามารถรับรู้ได้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากการซ่อมแซมอาคาร ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้กล่าวถึง 2 กรณี
1.กิจการจะบันทึกรายจ่ายเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้สินทรัพย์มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงอาคารให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2.กิจการจะบันทึกรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนั้นทำให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแก่กิจการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น รายจ่ายค่าบำรุงรักษาอาคาร

การบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่ามีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอาคารที่ถูกเช่า การบัญชีนี้มักจะมีขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเกิดขึ้น คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนเงิน, วันที่, และรายละเอียดเพิ่มเติมของงานซ่อมแซม.

  2. หมายเลขบัญชี สร้างหมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าซ่อมแซมอาคารเช่า ซึ่งอาจมีชื่อเช่น “ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า” หรือ “ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์” ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงบัญชีขององค์กรของคุณ.

  3. การบันทึกในสมุดรายวัน บันทึกข้อมูลค่าซ่อมแซมอาคารเช่าในสมุดรายวัน (journal) โดยระบุวันที่, รายละเอียด, และจำนวนเงินของค่าใช้จ่าย.

  4. การบันทึกในสมุดบัญชี ทำการบันทึกข้อมูลค่าซ่อมแซมอาคารเช่าในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ระบุหมายเลขบัญชีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 และระบุว่าเป็นการลงเดบิตหรือเครดิตขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม.

  5. การปิดบัญชี ในสิ้นปีบัญชีหรือรอบบัญชีที่กำหนด คุณจะต้องทำการปิดบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่า โดยนำยอดค่าซ่อมแซมอาคารเช่ามาบันทึกในบัญชีรายจ่าย และลดยอดในบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่าลง.

  6. การสร้างรายงานการเงิน สร้างรายงานการเงินที่รวมถึงค่าซ่อมแซมอาคารเช่า เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอาคารเช่าในระยะเวลาที่กำหนด.

ค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีต่อการบำรุงรักษาสิ่งของและสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในบางกรณี การบัญชีค่าซ่อมแซมอาคารเช่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการการเงินขององค์กรหรือธุรกิจเช่าอาคาร เพื่อให้สามารถรายงานผลการเงินอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )