ค่าระวาง คืออะไร มีกี่ประเภท

ค่าระวาง
[Total: 1156 Average: 5]

ค่าระวาง

ค่าระวาง คือ ?

ค่าระวาง คือ (Freight) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยคิดจากน้ำหนักของสินค้าเป็นหลักและคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมกรณีเป็นสินค้าเพิ่มเติม เช่น สัตว์มีชีวิต สินค้าอันตราย เป็นต้น

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ค่าระวาง ?

ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ?

– การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่การจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามพระราขชกฤษฎีกา พ.ศ.2540 ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

– การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศที่กระทำกิจการขนส่งผ่านต่างประเทศต่างๆซึ่งรับขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

– การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของต่างประเทศกระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆซึ่งรับขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทย โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นที่อยุ่ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศนั้นๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 26, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top