2 การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

กำลังปรับปรุง
[Total: 158 Average: 5]

การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ ?

การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคคลต่างประเทศ
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศประกอบกิจการในไทยโดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในไทย กรมสรรพากรมีคำสั่งดังนี้
-กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของและจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 5.0 ของยอดเงินที่จ่าย ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในไทย และมีการประกอบธุรกิจอย่างอื่นนอกจากรับจ้างทำของในไทย เช่น การซื้อขายสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อลูกจ้างในประเทศไทยตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร
-กรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การจ่ายค่าจ้างทำของนิติบุคลต่างประเทศ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top