ค่ารับรอง ธรรมเนียมประเพณี ค่า EN คศ ?

Click to rate this post! [Total: 112 Average: 5] ในหน้า …

ค่ารับรอง ธรรมเนียมประเพณี ค่า EN คศ ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

ค่ารับรอง

ค่ารับรองหรือค่าบริการ
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวง ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับรองหรือบริการ ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้น
 • ค่าบริการหรือค่ารับรอง จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น
 • เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการนั้น ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละครั้ง
 • จำนวนเงินค่ารับรองหรือค่าบริการให้นำมาหักเป้นค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 0.3  ของจำนวนยอดเงินรายได้ และจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้สั่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น
  ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใชจ่ายได้เท่าไร

ค่ารับรอง ถือเป็นคาใช้จ่ายที่ทุกกิจการจะต้องมี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดของกิจการ

“ค่ารับรอง” (Certification Fees) เงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในด้านนั้น ๆ การรับรองอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติทางธุรกิจ การสมัครงาน การศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการรับรองหรือการอนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของค่ารับรองได้แก่

 1. ค่ารับรอง ISO บริษัทที่ต้องการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ จำเป็นต้องจ่ายค่ารับรองเพื่อให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบรับรอง ISO

 2. ค่ารับรองสินค้า บริษัทที่ผลิตสินค้าและต้องการให้สินค้าของพวกเขาถูกตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณภาพต้องจ่ายค่ารับรองสินค้า

 3. ค่ารับรองสิทธิบัตรความปลอดภัย บริษัทที่มีสิทธิบัตรความปลอดภัยสามารถจ่ายค่ารับรองให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในด้านความปลอดภัย

 4. ค่ารับรองการศึกษา การรับรองความสามารถในการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมักต้องรวมค่ารับรองสำหรับคำขอ

ค่ารับรองมักเป็นการรับเงินเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับรองต้องจ่ายในกระบวนการรับรองหรือการอนุมัติ และมักมีรายการหรือข้อกำหนดที่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการรับรองและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองนั้น ๆ การจ่ายค่ารับรองมักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภท

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต #7 eXCEL มีสูตรให้ แสดงตัวอย่าง ชนิดจับมือทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

แปรรูปสินค้าเกษตร กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย สินค้าเกษตรแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าเกษตรแปรรูปแปลกๆ สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งออก การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีอะไรบ้าง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร pdf ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร8ข้อ

ไอที ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ IT บริษัทเทคโนโลยี อันดับ 1 เปิดบริษัท ไอที บริษัท ซอฟต์แวร์ ต่างชาติ บริษัท เกี่ยวกับการ สื่อสาร บริษัท ขาย อุปกรณ์ไอที Dataone Asia ดี ไหม บริษัทที่ นำเทคโนโลยี มาใช้ ออนไลน์

ภาษี จัดงานแสดงสินค้า วางแผน เจริญเติบโต?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้า ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด Event งานจัดแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้ามีกี่ประเภท เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

เพื่อสังคม กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ มีอะไรบ้าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ บริษัท เพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม องค์กรเพื่อสังคม มีอะไรบ้าง 
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท รับรายได้เป็นเงินสด?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

Leave a Comment

Scroll to Top