รับทำบัญชี.COM | ค่ารับรองบริการ ธรรมเนียมประเพณีค่า EN คศ?

ค่ารับรอง

ค่ารับรองหรือค่าบริการ
ส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวง ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการที่จำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลที่ได้รับรองหรือบริการ ต้องไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือบริการนั้น
 • ค่าบริการหรือค่ารับรอง จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา เป็นต้น
 • เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือบริการนั้น ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละครั้ง
 • จำนวนเงินค่ารับรองหรือค่าบริการให้นำมาหักเป้นค่าใช้จ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 0.3  ของจำนวนยอดเงินรายได้ และจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้สั่งจ่ายค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น
  ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใชจ่ายได้เท่าไร

ค่ารับรอง ถือเป็นคาใช้จ่ายที่ทุกกิจการจะต้องมี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดของกิจการ

“ค่ารับรอง” (Certification Fees) เงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในด้านนั้น ๆ การรับรองอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติทางธุรกิจ การสมัครงาน การศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการรับรองหรือการอนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของค่ารับรองได้แก่

 1. ค่ารับรอง ISO บริษัทที่ต้องการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ จำเป็นต้องจ่ายค่ารับรองเพื่อให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบรับรอง ISO

 2. ค่ารับรองสินค้า บริษัทที่ผลิตสินค้าและต้องการให้สินค้าของพวกเขาถูกตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณภาพต้องจ่ายค่ารับรองสินค้า

 3. ค่ารับรองสิทธิบัตรความปลอดภัย บริษัทที่มีสิทธิบัตรความปลอดภัยสามารถจ่ายค่ารับรองให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในด้านความปลอดภัย

 4. ค่ารับรองการศึกษา การรับรองความสามารถในการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมักต้องรวมค่ารับรองสำหรับคำขอ

ค่ารับรองมักเป็นการรับเงินเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับรองต้องจ่ายในกระบวนการรับรองหรือการอนุมัติ และมักมีรายการหรือข้อกำหนดที่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการรับรองและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองนั้น ๆ การจ่ายค่ารับรองมักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหลายๆ สาขาอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภท

อ่านเพิ่มเติม >> ใบเบิกเงินสดย่อย

Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )