ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรหรืออาคาร?

Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs) หมายถึง “ค่าใช้จ่ายในการได้มา” ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรหรืออาคาร โรงงานหลังจากหักส่วนลด และค่าใช้จ่ายในการจูงใจลูกค้าเช่น ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs) หรือในบางกรณีเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินทรัพย์ (Asset Acquisition Costs) คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการหาและซื้อสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มสินค้าหรือสิ่งของในบริษัทหรือองค์กร รายจ่ายเหล่านี้มักถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบบัญชีและถูกคิดคำนวณในการวางบัญชีทางการเงินขององค์กร

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายในการจัดหารวมถึง

  1. ราคาซื้อ ราคาที่ต้องจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ รวมถึงราคาซื้อหลังหาสินทรัพย์ในกรณีที่มีการเจรจาราคาหรือส่งเสริมการขาย

  2. ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ามายังสถานที่ปลายทาง

  3. ค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสินทรัพย์เมื่อจำเป็น

  4. ค่าติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในกระบวนการติดตั้งสินทรัพย์ในสถานที่ปลายทาง

  5. ค่าคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสินทรัพย์ เช่น ค่าประกัน

  6. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมของตัวแทนหรือค่านายหน้า

  7. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสินทรัพย์

  8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการหาและจัดหาสินทรัพย์ เช่น ค่าจ้างของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเป็นส่วนสำคัญของการบัญชีและการรายงานการเงิน เนื่องจากมีผลต่อความคิดค้นของบริษัทหรือองค์กรและมีผลต่อกำไรและขาดทุน การบันทึกและการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดหาควรสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่และการปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหา