ค่าใช้จ่ายในการผลิต

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป?

Click to rate this post!
[Total: 155 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิตค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในกการผลิตในการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย ดังนี้
– เงินเดือนและค่าแรงงานการผลิต
– ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
– ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
– ค่ากำลังไฟฟ้า ค้าน้ำประปาในการผลิต
– ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
– ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
– ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป (Cost of Goods Sold, COGS) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายเพื่อผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่ถูกขายในระหว่างรอบการบัญชีหนึ่ง ๆ นี้ COGS รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าครุภัณฑ์ ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการนั้น

การคำนวณ COGS สามารถทำได้โดยใช้สูตร

COGS = ต้นทุนเริ่มต้นของรอบ + ค่าใช้จ่ายในการผลิต − ต้นทุนสินค้าคงคลังสิ้นสุดรอบ

  • ต้นทุนเริ่มต้นของรอบ (Beginning Inventory) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดเก็บและผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคงคลังเมื่อรอบการบัญชีก่อนหน้า
  • ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Cost of Production) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการในรอบนี้
  • ต้นทุนสินค้าคงคลังสิ้นสุดรอบ (Ending Inventory) คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้าหรือบริการที่คงคลังในสิ้นรอบการบัญชี

COGS มีความสำคัญสำหรับการบัญชีและการวิเคราะห์การเงินของธุรกิจ เนื่องจากมีผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท การคำนวณ COGS ที่ถูกต้องช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์ความสำเร็จของกิจการในด้านการผลิตและการขายสินค้าหรือบริการของตนได้

ค่าใช้จ่ายในการผลิต