รับทำบัญชี.COM | การจัดทำงบการเงินต้องการข้อมูลอะไรจากผู้ประกอบการ?

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

การจัดทำงบการเงินต้องการข้อมูลอะไรจากผู้ประกอบการ

การจัดทำงบการเงินต้องการข้อมูลต่างๆ จากผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลทางการเงินและสร้างรายงานการเงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ข้อมูลที่จำเป็นประกอบด้วย

  1. รายรับและรายจ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ยอดขายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  2. ทรัพยากรทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินของธุรกิจ เช่น เงินสดและเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินและเจ้าหนี้ การลงทุน และหุ้นส่วน

  3. สถานะการเงินปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินปัจจุบันของธุรกิจ เช่น กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สมดุลทางการเงิน และอัตราเร็วของเงินสด

  4. ข้อมูลภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีและการประมวลผลทางภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ

  5. รายงานทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงินอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายหรือตามความต้องการของธุรกิจ เช่น งบทดลอง รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

  6. ข้อมูลทางภาษีอื่นๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีอื่นๆ เช่น การรายงานเพิ่มเติมตามคำสั่งปฏิบัติตามกฎหมาย แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี

  7. การเคลื่อนไหวของทรัพยากรทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทรัพยากรทางการเงินในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายงานการเคลื่อนไหวเงินสด รายงานการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ และรายงานเคลื่อนไหวหนี้สินและเจ้าหนี้

  8. ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สินค้าและบริการที่ขาย ราคาขาย และนโยบายการเรียกเก็บเงิน

  9. ข้อมูลสภาวะทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อธุรกิจ เช่น สภาวะการเงินของตลาด อัตราดอกเบี้ย และแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไป

ทั้งนี้ความสำคัญของข้อมูลแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของธุรกิจ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จสมบูรณ์

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )