ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับทำบัญชี.COM | ปิด หจก ใช้เงินเท่าไหร่ วันเริ่มรอบบัญชี?

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบใด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบใด

การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป กรณีตามปัญหาหากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จึงไม่อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ดังนั้น การรายงานยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและต้องใช้แบบเดิมตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )