ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบใด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบใด

การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป กรณีตามปัญหาหากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จึงไม่อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ดังนั้น การรายงานยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและต้องใช้แบบเดิมตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top