จัดสรรแล้ว

รับทำบัญชี.COM | จัดสรรแล้วปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

จัดสรรแล้ว

กิจกรรมการดำเนินงานใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจการ

จัดสรรแล้ว (Appropriated) หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจการ เช่น การจัดสรรกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 3 ประเภท คือ

  1. การจัดสรรตามกฏหมาย
  2. การจัดสรรตามข้อผูกพัน
  3. การจัดสรรตามนโยบายของบริษัท/กิจการ

บัญชีจัดสรร การกำหนดหรือการแบ่งส่วนของเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์แบบเฉพาะเจาะจง หรือระบบเพื่อจัดการและบันทึกการเงินในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามและควบคุมการใช้เงินและทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผนหรือกำหนดเป้าหมายทางการเงินขององค์กร

บัญชีจัดสรรสามารถนำไปใช้ในหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ทางการเงิน เช่น

  1. บัญชีจัดสรรงบประมาณ ในการบัญชีของรัฐบาลหรือองค์กรภาครัฐ มีการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน

  2. บัญชีจัดสรรส่วนแบ่งหุ้น ในบริษัทที่มีหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น บัญชีจัดสรรส่วนแบ่งหุ้นจะบันทึกการแบ่งปันกำไรหรือขาดทุนกับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่เข้ามาในธุรกิจ

  3. บัญชีจัดสรรส่วนแบ่งกำไร บริษัทอาจจัดสรรส่วนของกำไรตามนโยบายของบริษัท บัญชีนี้บันทึกการจัดสรรกำไรหรือการเก็บไว้สำหรับการลงทุนหรือใช้ในการขยายธุรกิจ

  4. บัญชีจัดสรรส่วนกำหนดส่วนรายได้ บริษัทอาจจัดสรรส่วนของรายได้เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  5. บัญชีจัดสรรส่วนสำรอง บริษัทอาจจัดสรรส่วนของรายได้หรือกำไรเพื่อเป็นสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการสูญเสียทางการเงิน

บัญชีจัดสรรเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารการเงินและการตัดสินใจทางการเงิน ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถวางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากรทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม

จัดสรรแล้ว
Click to rate this post!
[Total: 100 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )