6 การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว

กำลังปรับปรุง
[Total: 158 Average: 5]

การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้ ?

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ นั้น เกิดจากความสมัครใจของบุคคล ที่ต้องทำธุรกิจร่วมกัน ส่วนมากมักจะเป็นการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว การจัดตั้งหางหุ้นส่วนสามัญมีหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตราที่ 1012 ดังนี้

1. เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่บุคคล 2 คนขึ้นไป จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ และบุคคลที่จะเข้ามาร่วมทำสัญญานั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฏหมาย คือ บรรลุนิติภาวะแล้วหรืออายุยังไม่ถึง 20 ปี แต่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสและไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
2. เป็นการตกลงเพื่อทำกิจการร่วมกัน คือ มีการตกลงที่จะทำกิจการร่วมกัน กิจการที่ทำนั้นอาจจะเป็นธุรกิจค้าขาย ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจในครอบครัวก็ได้
3. จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้น ซึ่งได้แก่ เงินตรา ทรัพย์สิน หรือลงด้วยแรงงานก็ได้ ดังนั้น หุ้นหรือทุนที่จะนำมาลงมีได้ 3 ประการ ดังนี้ ลงหุ้นด้วยเงินตรา หมายถึง นำเงินมาลงหุ้นจริงๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเป็นจำนวนหุ้นได้ แต่สามารถที่จะบอกเป็นยอดจำนวนเงิน เท่าไรก็ได้ ลงหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่น ซึ่งคำว่า ทรัพย์สินนั้นอาจจะเป็นที่ดิน เครื่องจักรกล รถยนต์ อาคารสำนักงาน เป็นต้น และสามารถที่จะตีราคาทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนเงินได้ ลงหุ้นด้วยแรงงาน ซึ่งแรงงานนั้นอาจจะเป็นแรงกาย หรือใช้สมอง หรือความคิดก็ได้ สำหรับค่าแรงนั้นควรจะตีราคาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อผลในการคำนวณกำไรที่จะแบ่งปันกัน แต่ถ้าหากไม่ได้ตีราคาค่าแรงไว้ ก็ให้ถือว่าได้เท่ากันกับผู้ลงหุ้นด้วยเงินตราหรือทรัพย์สิน
4. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกำไรจากกิจการมาแบ่งปันกัน ซึ่งก็คือ ผู้ที่มาทำสัญญาตกลงทำกิจการร่วมกัน จะต้องมีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์หวังผลกำไร และนำกำไรจากกิจการที่ได้มาแบ่งปันตามสัดส่วนที่ลงหุ้น ถ้าขาดทุนก็ต้องขาดทุนร่วมกัน หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรก็ไม่ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วน
5. แบบแห่งสัญญา ไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องแบบแห่งสัญญา ดังนั้น สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จะทำเป็นหนังสือหรือไม่ทำก็ได้ หรือตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ และไม่ต้องมีการจดทะเบียน
6. ไม่เป็นนิติบุคคล มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดา หุ้นส่วนทุกคนคงเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top