ขนส่งเข้าระบบภาษี
การเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การให้บริการขนสินค้าระหว่างประเทศ