การเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ขนส่งเข้าระบบภาษี
การให้บริการขนสินค้าระหว่างประเทศ