โรงงาน

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนปิดโรงงาน รายได้ของกิจการ ตกต่ำมาก?

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

ต้นทุนปิดโรงงาน

ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากรายได้ของกิจการตกต่ำอย่างมาก โดยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ หากรายได้ส่วนเกินน้อยกว่าต้นทุนส่วนเกิน กิจการควรดำเนินการปิดกิจการ

ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรตัดสินใจที่จะหยุดดำเนินการหรือปิดโรงงานหรือสาขาธุรกิจ รายจ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการยุติกิจกรรมธุรกิจที่ไม่สามารถทำกำไรได้หรือไม่เป็นไปตามแผน การปิดโรงงานอาจเกิดขึ้นเนื่องจากตัวตนธุรกิจไม่ได้กำไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดไม่นิยมสินค้าหรือบริการนั้น หรือเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในยุติธรรมหรือกฎหมายที่ส่งผลให้กิจกรรมธุรกิจไม่เป็นไปตามปกติ

ต้นทุนปิดโรงงานอาจรวมถึง

  1. ค่าจ้างพนักงาน รวมถึงค่าสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่ยังคงค้าง และค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกยุติจ้าง

  2. ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายในการสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในกิจกรรมธุรกิจ

  3. ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนปิดโรงงาน รายจ่ายในการระดมทุนหรือป้องกันความเสียหายในกรณีปิดโรงงาน อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการถอนอุปกรณ์และเครื่องมือออกจากสถานที่

  4. ค่าใช้จ่ายในการยุติสัญญา รายจ่ายในการยุติสัญญากับผู้จัดจ้างหรือลูกค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอคืนสินค้าหรือวัตถุดิบที่ถูกจัดหาสำหรับการผลิต

  5. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับคดีทางกฎหมาย รายจ่ายในการสู้คดีทางกฎหมายหรือการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปิดโรงงาน

  6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปิดโรงงาน เช่น การยุติสัญญากับซัพพลายเออร์ การทำลายสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งาน หรือการจัดการกับภาคสภาพสามารถเรียกคืนที่ถูกลงทุน

การประเมินและบัญชีต้นทุนปิดโรงงานเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กรเพื่อให้มีการวางแผนและประเมินสภาพการเงินในกรณีที่ต้องปิดโรงงาน การคำนวณต้นทุนปิดโรงงานที่ถูกต้องจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อส่วนและสายงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปิดโรงงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

 
ต้นทุนปิดโรงงาน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )