รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนส่วนเพิ่มปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) คือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มการผลิตหนึ่งหน่วยเพิ่มขึ้น นั่นคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตหนึ่งหน่วยสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ผลิตมาก่อนหน้า

การคำนวณต้นทุนส่วนเพิ่มทำได้โดยใช้สูตร


ในสูตรนี้

  • Δ คือ ความเปลี่ยนแปลงในต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มหน่วยผลิตขึ้น (ต้นทุนใหม่ลบต้นทุนเดิม)
  • Δ คือ ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตหน่วยสินค้าหรือบริการ

ต้นทุนส่วนเพิ่มมีความสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดการผลิตของสินค้าหรือบริการ ถ้าต้นทุนส่วนเพิ่มน้อยกว่าราคาขาย คุณสามารถเพิ่มการผลิตเพื่อเพิ่มกำไรได้ แต่ถ้าต้นทุนส่วนเพิ่มมากกว่าราคาขาย คุณอาจต้องลดการผลิตหรือไม่เพิ่มการผลิตเพิ่มเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขาดทุน

การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มช่วยให้ธุรกิจทราบถึงขีดความสามารถในการเพิ่มการผลิตและตรวจสอบความหมายของการเพิ่มหรือลดการผลิตต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจ

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )