รับทำบัญชี.COM | วิธีทำบัญชีวัดตัวอย่างโปรแกรมแบบใหม่ 1 ตค.?

ทำบัญชีวัด

รายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด

คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2560
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด
– คำอธิบาย วัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามมาตรฐานที่กำหนด หมายถึง วัดที่มีการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) ตามแบบที่กำหนด และส่งรายงานทางการเงินนั้น ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ตามจำนวนที่กำหนด (ร้อยละ 100)
– เป้าหมาย : จำนวนวัดส่งรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน ปี 2560 ได้ร้อยละ 100  (จำนวน 40,538 วัด) ใช้ข้อมูลจำนวนวัดจากกองพุทธศาสนสถาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ไม่นับรวมวัดในอนัมนิกายและจีนนิกาย
เอกสารที่ต้องส่ง
– แบบที่ 1 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปรายชื่อวัดที่จังหวัดส่งรายงานการเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมระบุข้อเสนอการพัฒนา
การจัดทำรายงานทางการเงินของวัด
– แบบที่ 2 สำหรับจังหวัด : แบบสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2560 (บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
ส่งเอกสารแบบที่ 1 และ 2 ให้กับกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อสรุปและรายงานสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดเวลาต่อไป
หมายเหตุ
– สำหรับปี 2560 บัญชีวัดเริ่ม 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 
Click to rate this post!
[Total: 186 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )