สิ่งที่นายจ้างต้องการนักบัญชีส่วนใหญ่ก็จะดูวุฒิการศึกษาว่าจบบัญชีมาหรือไม่ ?

รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเอง?

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

สิ่งที่นายจ้างต้องการนักบัญชีส่วนใหญ่ก็จะดูวุฒิการศึกษาว่าจบบัญชีมาหรือไม่

           สำหรับคนที่มีหน้าที่ทำบัญชีย่อมจะทราบดีอยู่แล้วว่า งานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกรายรับรายจ่าย การจัดเก็บ การรวบรวมและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีอย่างมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการนั้น ๆ  นักบัญชีจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชี อย่างน้อยก็ต้องเรียนจบทางสายงานบัญชีมา และเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ในด้านการบัญชีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร นอกจากนี้นักบัญชีต้องมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรด้วย เหตุผลที่ต้องรับนักบัญชีที่เรียนจบบัญชีมาทำงานสำหรับคนที่มองหางานบัญชีตามสำนักงานต่าง ๆ ทำ สิ่งที่นายจ้างต้องการนักบัญชีส่วนใหญ่ก็จะดูวุฒิการศึกษาว่าจบบัญชีมาหรือไม่ เพราะไม่ใช่ใครก็สามารถทำบัญชีได้ จำเป็นต้องจบการศึกษาสาขาต่าง ๆ อาทิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี ,คณะเศรษฐศาสตร์การบัญชี,คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี,คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบัญชี,คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หรือ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการบัญชี เป็นต้น การที่สายงานบัญชีไม่ได้เปิดทางให้กับคนที่เรียนจบสาขาอื่นเข้ามาทำบัญชี เป็นเพราะงานบัญชีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนกันหลายปีแล้วแต่หลักสูตร ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ามิใช่ใครก็ได้ที่สามารถทำบัญชีได้หากไม่ได้มีความรู้เรื่องหลักการบัญชีซึ่งมีขอบเขตกว้างและลึกมาก่อนการแบ่งประเภทของงานบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ หนึ่ง งานบัญชีของธุรกิจ เป็นงานบัญชีทั่วไป นักบัญชีสามารถรับทำบัญชีให้แก่บริษัทเอกชนทั่วไป สอง งานบัญชีสาธารณะ เป็นงานบัญชีอิสระ ที่ผู้ทำบัญชีสามารถรับบริการจัดทำบัญชีในทุกแห่งโดยมิต้องเข้าสังกัดหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด และสาม งานบัญชีของรัฐบาล  จะมีตำแหน่งข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น เป็นคนจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจ คุณสมบัติของนักบัญชีที่ควรมี นักบัญชีเป็นผู้ที่รับรู้การเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัททุกรายการ

ดังนั้น คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและเก็บรักษาความลับไม่นำเรื่องเกี่ยวกับการเงินในบริษัทมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำบัญชีทุกครั้ง โดยการตรวจสอบความถูกต้องทุกจุดของเอกสารทางบัญชี และมีระบบการจัดเก็บเอกสารไว้ในที่ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้นักบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างรอบด้านไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเข้าใจในงานของตนและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี สามารถตอบคำถามในตัวงานที่ตนทำได้ถึงที่มาที่ไปและหลักการในการทำบัญชี

รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดงานบัญชีของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานบัญชีเพื่อเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของหน่วยงาน คุณสมบัติของนักบัญชีดังกล่าวควรสร้างให้เกิดมีเหมือนคติประจำใจเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพอย่างที่สุด

คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน

ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนักบัญชีก็ได้ นักบัญชีต้องมีคุณสมบัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงาน กับผู้คนและอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ เราลองมาดูว่าคุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
1.นักบัญชีต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ข้อนี้สำคัญมาก ๆ   เพราะนักบัญชีรู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรหรือหน่วยงานตลอดเวลา เมื่อมีความซื่อสัตย์แล้วนักบัญชีจะต้องเก็บรักษาความลับได้ดี เรื่องทางบัญชีไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายและเป็นผลเสียต่อนักบัญชีเองทำให้ขาดความไว้วางใจ
2.นักบัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของตัวเลขที่จะต้องบันทึกอย่างถูกต้องและแม่นยำไม่ให้พลาดแม้แต่เศษสตางค์ นอกจากนี้นักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดนักบัญชีสามารถโต้แย้งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยเอกสารทางบัญชีนักบัญชีต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
3.นักบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างคลอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติจะต้องมีไหวพริบที่สามารถนำมาประยุกต์ให้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.นักบัญชีจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชีของตน เพื่อเกิดการพัฒนางานให้ไวและถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
5.นักบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่ออาชีพของตน โดยการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักบัญชีเองที่จะสร้างความไว้ใจให้แก่เจ้านายเหนือตนขึ้นไป
นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่มีนักบัญชีที่มีคุณภาพไม่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรในภายหลัง ดังกรณีที่มีข่าวการโกง การทำบัญชีบิดเบือน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรและตัวนักบัญชีเองก็ต้องได้รับโทษซึ่งไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด แต่ถ้านักบัญชีทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง รวดเร็วตามกำหนดเวลา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แถมมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในด้านความรู้ความสามารถและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน ย่อมทำให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับและสามารถทำงานได้อย่างยาวนาน ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน เพราะทุกบริษัทก็อยากได้พนักงานบัญชีที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดี นักบัญชีจัดเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้การยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เราซึ่งเป็นนักบัญชีจึงควรดำรงตนไว้ซึ่งคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากหน่วยงานหรือองค์กร เมื่อองค์กรมีนักบัญชีที่ดีก็ถือว่าองค์กรมีความมั่นคงเพราะทุกส่วนล้วนส่งเสริมและขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี

การบัญชี นั้นได้เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลและเป็นตัวช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถตัดสินใจในทางธุรกิจได้ ซึ่งกระบวนการทางด้านการทำบัญชีนั้นเป็นส่วนที่สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากและมีประโยชน์หลายด้าน คือ
1.เป็นหลักฐาน ในการอ้างอิงเช่นใครเป็นผู้ทำบัญชี มีการเบิกจ่ายเมื่อใด
2.ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบ เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีเช่นปัญหาการทุจริตหรือเริ่มรู้สึกถึงความไม่โปร่งใส
3.ช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนหรือมีหนี้สินเท่าไร
4.ช่วยให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นจากสถิติข้อมูลที่ได้เก็บรวมรวบไว้อย่างละเอียด
5.ช่วยควบคุม รักษาสินทรัพย์ในธุรกิจ
6.ช่วยป้องกัน ความผิดพลาดในการทำงานหรือการวางแผน
7.ช่วยให้ทราบ ถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่าสภาพคล่องทางการเงินฝืดเคืองหรือมีผลตอบแทนที่สูง
8.ช่วยในการควบคุมการดำเนินงาน ของธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ
9.ช่วยในการประมาณการ และจัดทำงบประมาณได้อย่างถูกต้องโดยที่อยู่ในงบดุลที่ตั้งไว้
10.ช่วยให้สามารถวางแผน การขยายกิจการได้ในอนาคต จากข้อมูลผลประกอบการที่ได้จัดทำจากบัญชี
11.ช่วยให้บรรลุ เป้าหมายของธุรกิจ สังคมและรัฐบาล รับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ในการเสียภาษีหรือมีส่วนร่วมในสังคม การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างมากซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถทราบผลประกอบการได้อย่างถูกต้องเพราะข้อมูลที่บันทึกจะสามารถสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อยอดหรือการขยายกิจการก็จะทำให้รูปลักษณ์ของบริษัทดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมและป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถึงแม้จะผ่านมานานแค่ไหน
ปัจจุบันการทำบัญชี นอกจะมีการบันทึกลงในสมุดแล้วก็ยังได้บันทึกในคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการค้นหาและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บได้มากกว่าสมุดแต่ถึงอย่างไรก็ควรบันทึกลงในสมุดและในคอมเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลได้แน่นขึ้น

บันทึกบัญชีในกิจกรรมแต่ละประเภทเริ่มมีบทบาทสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการวางแผน

ปัจจุบันเรื่องของการบันทึกบัญชีในกิจกรรมแต่ละประเภทเริ่มมีบทบาทสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี คนที่บันทึกบัญชีจะได้ทราบและวางแผนทางการเงินของตนเองและของกิจการให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ วันนี้เรามาดูประโยชน์สำหรับคนที่บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

1.การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยสร้างนิสัยที่ดี การทำสิ่งใดเป็นประจำและส่งผลต่อชีวิตย่อมเป็นการสร้างนิสัยที่ดี การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง จะช่วยให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้สถานะการเงินของตนอย่างดีเยี่ยม เมื่อได้รับเงินใด ๆ เข้ามาหากได้บันทึกไว้ทุกครั้งนับว่าเป็นการสร้างนิสัยในเรื่องของการจดบันทึกทางด้านบัญชี เช่นเดียวกับเมื่อจ่ายเงินออกคราใดก็ให้บันทึกในสมุดจ่ายเงินเอาไว้ทุกครั้ง เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป รู้สึกไม่สมบูรณ์ นั่นหมายถึงว่าคุณได้สร้างนิสัยที่ดีเรียบร้อยแล้ว

2.การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยให้มีสติ เมื่อคุณเห็นตัวเลขจำนวนเงินที่บันทึกไว้ทุกครั้งคุณจะเริ่มมีสติแล้วว่า จำนวนเลขของค่าใช้จ่ายตัวใดที่สูงมากกว่าปกติ เช่น หากคุณเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามากเกินจำเป็น เมื่อบันทึกบัญชีลงไปจะพบว่าหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการซื้อเสื้อผ้าจะเพิ่มมากกว่าปกติ หรือการหมดไปกับการทำผมทำเล็บที่บ่อยจนเกินไป คุณก็จะพบตัวเลขที่สูงจนน่าใจหาย จึงเป็นเหตุว่าทำไมหลายคนจึงบ่นว่าเงินไม่พอใช้ เมื่อความจริงปรากฏและคุณบันทึกรายจ่ายอย่างตรงไปตรงมาก็จะเห็น และคุณจะมีสติว่าควรลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนลงได้บ้าง นับว่าการบันทึกบัญชีช่วยให้คุณมองเห็นและมีสติที่จะจัดการกับฐานะการเงินของคุณได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะทุกรายการที่คุณจดบันทึกลงไปนั้นจะเป็นตัวเลขจริง ๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการเมคขึ้นมา ทำให้ผู้จดบันทึกได้เห็นฐานะการเงินของตนเองตามความเป็นจริง ว่ามีค่าใช้จ่ายตัวใดที่สูงมากและเกิดจากสาเหตุใด แต่สำหรับบางคนที่ควบคุมรายจ่ายได้และสามารถเพิ่มตัวเลขด้านรายรับให้สูงกว่า คงจะพอใจไม่น้อยที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นการออมในแต่ละเดือนที่เพิ่มขึ้น หรือการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ตาม การบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลนั้นมีประโยชน์มาก ทำให้รับรู้ความเป็นจริงความเป็นไปของเงินทางเข้าและออก การจดบันทึกไว้จะดีกว่าจำ เพราะตัวเลขจะแสดงให้เห็นว่าคุณควรปรับลดหรือเพิ่มเติมในหมวดหมู่ไหนของบัญชี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินให้มั่นคงในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

สิ่งที่นายจ้างต้องการนักบัญชีส่วนใหญ่ก็จะดูวุฒิการศึกษาว่าจบบัญชีมาหรือไม่ ?