การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม

การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม ค่านายหน้า

Click to rate this post!
[Total: 347 Average: 5]

การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม

การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม

กรณียื่นเพิ่มเติมค่านายหน้า เป็นของปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือน 9-12/54 เป็นค่านายหน้าทั้งหมด ยอดที่ยื่นคือ 24,618.90 แต่เรามายื่นเมื่อ 27/02/55 ค่ะไม่ทราบว่าจะบันทึกบัญชีอย่างไร ในเมื่อไม่ได้ตั้ง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายไว้ค่ะ(ภ.ง.ด.3)

กรณีที่ไม่ได้บันทึกบัญชีท่านต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง หรือปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง เช่น การปรับปรุงรายการ โดยปกติจะปรับปรุง ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือเมื่อต้องการปิดบัญชีซึ่งบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป แล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท เพื่อปรับปรุงยอดให้ถูกต้อง ก่อนการปิดบัญชีและออกงบการเงิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม
การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม

Leave a Comment

Scroll to Top