บัญชีครัวเรือน

รับทำบัญชี.COM | บัญชีครัวเรือนสามารถรู้ถึงสภาพคล่องภายใน?

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

  วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต

          เพราะสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ที่ต่างก็ทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนเรียกได้ว่ากลายเป็นปัญหาสังคม  เพราะความฟุ้งเฟ้อแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น การที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบันให้ได้นานนั้น ควรยึดถือ คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และการไม่ประมาท

         ตามแนวปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ให้รู้จักความพอมีพอกิน และพอมีพอใช้ ทรงเตือนสติประชาชนคนไทย ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ความหมายของบัญชีครัวเรือน การทำบัญชี คือการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตัวเอง ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชน รวมถึงประเทศ  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวคุณเอง สามารถนำข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้มาย้อนดูเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตและในครอบครัว การบัญชีครัวเรือนไม่ได้หมายถึง การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายที่เป็นประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึง การบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต และในครอบครัว ของคุณได้ด้วย อย่างการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน บันทึกพันธุ์พืช พันธุ์ บัญชีเด็กและเยาชน  บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ฯลฯ ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือน ก็คือการบันทึกสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณเอง เป็นการจดบันทึกได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคน ได้มีการจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนรวมถึงประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาเป็นที่มาของความเจริญทั้งกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ จะเห็นว่า การทำบัญชีครัวเรือน หรือการจดบันทึก สำคัญยิ่งใหญ่มาก ซึ่ง การบันทึก อาจใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณาได้ถูกต้อง ซึ่งก็คือ ทางเจริญของมนุษย์นั่นเอง การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ คือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้เริ่มทำกัน  การบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน และประจำเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง มีจำนวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และ ปี เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมว่าคุณและครอบครัวมีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือว่ามีเงินไม่พอใช้เท่าใด  และหากใช้จ่ายมากไป ก็เลือกจ่ายเฉพาะที่จำเป็นมากกว่า ส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้ลด ละ เลิก เมื่อเห็นตัวเลข จะทำให้คิดได้ว่าสิ่งไม่จำเป็นนั้นมีมากหรือน้อย และสามารถลดได้หรือไม่ หากไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวคุณและ ครอบครัว หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของคุณเองได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นคนมีเหตุมีผลและเป็นคนรู้จักพอประมาณ ทำให้เป็นคนรักตนเอง รักครอบ ครัว มากขึ้น

บัญชีครัวเรือน

ด้วยเศรษฐกิจยุคนี้ที่ปัญหาเรื่องข้าวของแพงค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้หลายคนต้องทำการรัดเข็มขัดอย่างเร่งด่วน หากทำบัญชีควบคุมรายรับรายจ่ายของส่วนตัวก็จะทำให้คุณสามารถรู้ถึงสภาพคล่องภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเหมือนกับการทำบัญชีของบริษัท บัญชีครัวเรือน คือ การทำบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันหรือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในชีวิตและในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้

บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ  บัญชีเด็กและเยาชนของเรา หรือจะเป็นบัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ่งเราสามารถจดบันทึกเรื่องราว สิ่งหรือเรื่องราวในชีวิตได้เช่นกัน การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจเพื่อการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันหรือประจำเดือนว่ามีรายรับมาจากที่ใดบ้างและจำนวนเท่าใด  และมีรายจ่ายอะไรบ้างจำนวนเท่าไรในแต่ละวัน หรือจะสรุปตัวเลขเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี  เพื่อจะได้ว่ารายรับ – รายจ่ายเท่าใด มียอดคงเหลือเท่าใด หรือ มีเงินไม่พอใช้หรือติดลบเท่าใดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับครอบครัว  หากรายจ่ายมากกว่ารายรับแสดงให้เห็นว่ากำลังประสบปัญหาการเงินติดลบควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเช่นการทานข้าวนอกบ้านลดการสังสรรค์ให้น้อยลง ให้เลือกจ่ายในสิ่งที่จำเป็นก่อนเช่นค่ายา ค่าการศึกษา ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดมากที่สุด หากเรานั้นควักเงินจ่ายเพียงอย่างเดียวก็จะไม่รู้ว่าใช้ไปเท่าไรแล้วจะมารู้อีกทีเมื่อมานับเงินในกระเป๋า วิธีแก้คือจำกัดการใช้เงินในแต่ละวันเมื่อเจอสิ่งของที่ถูกใจให้คิดไตร่ตรองให้นานมาสิ่งนั้นสำคัญมากน้อยเช่นไร ให้เลือกซื้อเพราะจำเป็นมากกว่าความชอบหรือตามกระแส การทำบัญชีครัวเรือนคือทางออกและเหมาะสมมากที่สุดสำหรับยุคสมัยนี้ ที่จะทำให้เห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายได้ชัดเจนยิ่งถ้าเรามียอดคงเหลือที่มากนั่นคือเงินเก็บจะทำให้รู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำบัญชีครัวเรือนไม่ได้มีรูปแบบตารางการทำบัญชีที่ตายตัวอาจจะทำตารางแบบง่ายๆตามความเข้าใจ และเมื่อสิ้นสุดวันก็นำมาคำนวณดูยอดคงเหลืออีกครั้ง

 
บัญชีครัวเรือน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )