รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสินค้าเกษตรกรรม?

Click to rate this post!
[Total: 238 Average: 5]

การบันทึกบัญชีโดยทั่วไปไม่แตกต่างไม่จากรูปแบบของธุรกิจประเภทบริการมากนัก

กิจการประเภทซื้อขายสินค้า (Merchandising Business) มีรูปแบบการบันทึกบัญชีโดยทั่วไปไม่แตกต่างไม่จากรูปแบบของธุรกิจประเภทบริการมากนัก หากแต่กิจการประเภทซื้อขายสินค้าจะมีสินค้าเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดรายได้หลักของกิจการ ดังนั้นกิจการประเภทนี้จึงมีรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพิ่มขึ้นมา เช่น การซื้อ ขาย ส่งคืน รับคืน และการจ่ายค่าขนส่ง เป็นต้น
การดำเนินกิจการของธุรกิจประเภทนี้อาจเป็นได้ทั้งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก การวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซื้อขายสินค้าจะแสดงรายได้จากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร การซื้อขายสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจขนาดเล็ก เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน เจ้าของหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจดำเนินการจัดซื้อสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบเพียงคนเดียว แต่หากเป็นกิจการขนาดใหญ่อาจต้องมีฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ซึ่งกิจการขนาดใหญ่การออกแบบเอกสารและระบบบัญชีเพื่อ การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ตอบ: การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย เป็นผู้ขายสินค้าให้ โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกระทั่งสินค้านั้นขายได้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อสินค้า ผู้รับฝากขายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้าตามที่ตกลงกัน ประโยชน์ด้านผู้ฝากขายสำหรับการส่งสินค้าไปฝากขายจะมีหลายประการ คือ เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือไม่ต้องเสี่ยงต่อการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและเรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือราคาขายสินค้าจะเป็นราคาเดียวกันในทุกที่ที่ส่งสินค้าไปฝากขาย เพราะผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนดราคาขายและเงื่อนไขการขายเอง
          ส่วนด้านผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า เพราะผู้รับฝากขายจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ใช่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้า นอกเหนือจากผลประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ผู้รับฝากขายจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสินค้าที่รับฝากขาย ขายสินค้าตามราคาที่กำหนด พิจารณาให้เครดิตลูกค้าสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ และส่งเงินค่าขายสินค้าพร้อมรายงานการขายสินค้าให้แก่ผู้ฝากขาย

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341
การบันทึกบัญชีโดยทั่วไปไม่แตกต่างไม่จากรูปแบบของธุรกิจประเภทบริการมากนัก