หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

รับทำบัญชี.COM | หนี้สงสัยจะสูญปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

หนี้สงสัยจะสูญ

– กรณีการกันสำรองลูกหนี้ ไว้เป็นร้อยละของยอดลูกหนี้รวมในอัตราไม่เกินอัตราหนี้สูญในอดีตของลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหนี้ตามโครงการที่ได้ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ยื่นโครงการได้แสดงไว้ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
– กรณีการกันสำรองตามมูลเหตุ เฉพาะของลูกหนี้แต่ละราย กำหนดไว้ดังนี้
1.ดอกเบี้ยค้างชำระ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้กันสำรองไว้เท่ากับจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วทั้งจำนวน
2.ส่วนเงินต้น ให้กันสำรองไว้เป็นอัตราร้อยละของเงินต้น ตามระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย คือ -ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินต้นที่ค้างชำระ
– ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด -ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด -ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี หนี้สูญ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )