หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 490 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

หนี้สงสัยจะสูญ
 
– กรณีการกันสำรองลูกหนี้ ไว้เป็นร้อยละของยอดลูกหนี้รวมในอัตราไม่เกินอัตราหนี้สูญในอดีตของลูกหนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหนี้ตามโครงการที่ได้ยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ยื่นโครงการได้แสดงไว้ในเอกสารเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
– กรณีการกันสำรองตามมูลเหตุ เฉพาะของลูกหนี้แต่ละราย กำหนดไว้ดังนี้
          1.ดอกเบี้ยค้างชำระ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดให้กันสำรองไว้เท่ากับจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับรู้เป็นรายได้ไปแล้วทั้งจำนวน
          2.ส่วนเงินต้น ให้กันสำรองไว้เป็นอัตราร้อยละของเงินต้น ตามระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย คือ -ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินต้นที่ค้างชำระ
– ลูกหนี้ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด -ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ ให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด -ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระให้กันสำรองไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หนี้สงสัยจะสูญตั้งอย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top