บัญชีแยกประเภท

รับทำบัญชี.COM | บัญชีแยกประเภทมีกี่แบบมีอะไรบ้างกี่ประเภท?

บัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท คือ (Ledger Accounts) บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทำหลังจากบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแยกประเภทบัญชีจะทำให้บัญชีของกิจการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท ที่นิยมใช้ มี 2 รูปแบบ
1. แบบตัว ที (T) ในภาษาอังกฤษ
2. แบบมีช่องยอดคงเหลือ
 

แบ่งออกได้ดังนี้

ประเภทของบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้ดังนี้

บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Assets) หมายถึง บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุสำนักงาน บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีธนาคาร บัญชีที่ดิน เป็นต้น

บัญชีประเภทหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น

บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่

บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย

บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอนเงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง
บัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท
Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )