บัญชีแยกประเภท

3 บัญชีแยกประเภท มีกี่แบบ คือ มี อะไร บ้าง

Click to rate this post!
[Total: 308 Average: 5]

บัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท คือ (Ledger Accounts) บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งกระทำหลังจากบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแยกประเภทบัญชีจะทำให้บัญชีของกิจการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการค้นหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท ที่นิยมใช้ มี 2 รูปแบบ
1. แบบตัว ที (T) ในภาษาอังกฤษ
2. แบบมีช่องยอดคงเหลือ
 

แบ่งออกได้ดังนี้

ประเภทของบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้ดังนี้

บัญชีประเภทสินทรัพย์ (Assets) หมายถึง บัญชีที่แสดงสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตามประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีวัสดุสำนักงาน บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน บัญชีธนาคาร บัญชีที่ดิน เป็นต้น

บัญชีประเภทหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น

บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่

บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย

บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอนเงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง
บัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท

Leave a Comment

Scroll to Top