บุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี.COM | สิ่งบ่งบอกบุคคลธรรมดาคือใครบ้างภาษี?

บุคคลธรรมดา

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี  บุคคลธรรมดา ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

  • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Email : 9622104@gmail.com
  • Line Official Account : @e200
  • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ในทางกฎหมาย บุคคลธรรมดา หรือ บุคคล (อังกฤษ: natural person) หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรม ดาทั้งสิ้น

บุคคลธรรมดา

การเริ่มสภาพบุคคล

ตามประมวลกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ที่ว่าไว้ ดังนี้ สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก

บุคคลธรรมด าจะมีความสามารถทำนิติกรรมได้ ต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้สมรส แล้วถูกต้องตามกฎหมาย, ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ, เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ แต่หากผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย จะทำนิติกรรมแล้วต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม, ผู้อนุบาล, ผู้พิทักษ์ ตามลำดับตามกฎหมายเสียก่อน (ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 ถึงมาตรา 35)

บุคคลธรรมดา

การสิ้นสุดสภาพบุคคล

มาตรา 15 วรรค 1 บัญญัติว่า “สภาพบุคคล…สิ้นสุดลงเมื่อตาย” เมื่อบุคคลถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ตายย่อมตกทอดไปยังทายาทของผู้ตาย

  1. การตาย เป็นการสิ้นสภาพบุคคลโดยธรรมชาติ บุคคลจะถึงแก่ความตายตามธรรมชาติ เมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น ได้มีการประชุมทางการแพทย์และกฎหมาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2531 ที่ประชุมประกอบไปด้วยแพทย์ นักกฎหมาย และบุคคลทั่วไป ได้เห็นพ้องต้องกันว่า การตายเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทางการแพทย์ มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย
  2. การสาบสูญ เป็นการสิ้นสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมาย ผู้ใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ก็เท่ากับว่าถึงแก่ความตาย

บุคคลธรรมดา

เพิ่มเติม : การสาบสูญ คือ การหายจากภูมิลำเนาในภาวะปกติเกิน 7 ปี หรือหายจากภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น เรืออับปาง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 ปี ถือว่าเป็นคนสาบสูญได้ ในกรณีที่ผู้สาบสูญกลับมา สามารถขอร้องต่อศาลให้ถอนคำสั่งสาบสูญได้

สิ่งที่บงบอกการเป็นบุคคล  บุคคล ธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ สามารถทำนิติกรรมได้ตามที่กฎหมายกำหนด  

ส่วนประกอบของสภาพบุคคล  

  1. ชื่อตัว – ชื่อสกุล  
  2. สัญชาติ ได้มาโดยการเกิด การสมรส การแปลงชาติ  
  3. ภูมิลำเนา คือถิ่นที่อยู่ประจำและแน่นอนของบุคคล  
  4. สถานะ คือ ฐานะของบุคคลตามกฎหมายซึ่งทำให้เกิดสิทธิ เช่น โสด สมรส หย่า

ภาษีกับบุคคลธรรมดา

ในมุมมองของ ภาษีเงินได้ คือประเภทของ ผู้เสียภาษี ชนิดหนึ่ง

แม้จะใช้คำว่าบุคคลธรรมด า แต่กลับไม่ได้หมายความเฉพาะมนุษย์เท่านั้น เพราะ ประมวลรัษฎากร ยังให้คำว่าบุค คลธรรมดา รวมถึงหน่วยภาษีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นุษย์ด้วย เช่น คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีหน้าที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา อยู่ดี

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา คืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา คือ ภาษี ที่ จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่ มีเงินได้ ไม่ว่าประเภทใด ชนิดใด ถ้าไม่มีกฎหมาย ยกเว้นให้แล้วก็อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี เป็นภาษีที่จัดเก็บจากหน่วยภาษีที่มี ลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้ เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจัดเก็บ เป็นรายปี รายได้ที่ได้รับในปีใด ๆ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ ต้องนำไปแสดงรายการด้วยตนเองตามแบบ แสดงรายการภาษีที่กำหนด

ประเภทของบุคคลธรรมดา

สำหรับภาษีเงินได้มนุษย์ธรรมดา

มนุษย์ธรรมดาในที่นี้ก็คือ มนุษย์ธรรมดาที่กิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนและยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการ หรือแม้แต่พระภิกษุ นักบช ถ้ามี เงินได้ ก็มีหน้าที่เสียภาษีเช่นกัน’ ซึ่งยังรวมไปถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สำหรับทรัพย์สินส่วนพระองค์? (ทรัพย์สินส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)3

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ บุคคล ธรรมดา เรียกว่า เงินได้พึงประเมิน คือเงินได้อันเข้าลักษณะพึงต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งเกิดจากหน้าที่ งานที่ทำ กิจการที่ทำ หรือเนื่องจากทรัพย์สิน ได้แก่ เงิน ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดที่ คำนวณได้เป็นตัวเงิน เงินภาษีที่ผู้จ่ายออกแทน หรือเครดิตภาษี ตามที่ กฎหมายกหนด

บุคคลธรรมดา

คนที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษี

คนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้ามีเงินได้เกิดขึ้นระหว่าง ปีภาษี ก็ถือว่าเป็นผู้เสียภาษีด้วยเช่นกัน เพื่อความรอบคอบของกฎหมายภาษี เพราะถ้าตีความว่าผู้เสียชีวิตนั้นสิ้นสภาพแล้วจึงไม่ใช่ บุคคล ธรรมดา อีกต่อไป เงินได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้นก็ไม่มีภาระภาษีซึ่งเป็นวิธีตีความที่ไม่ถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อความชัดเจน คำว่า “บุคคลธรรม ดา” เลยให้หมายความรวมถึง คนที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษีด้วยเลยส่วนประเด็นว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ใครจะทำหน้าที่เสียภาษีให้แทนนั้น ก็เป็นภาระของผู้จัดการมรดก ทายาท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำหน้าที่แทน”

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากคนที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษีที่ผ่านมา และภายหลังเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่มีการแบ่งมรดกอีกจนผ่านมาครบอีกปภาษีนึง ซึ่งกองมรดกนั้นก็อาจจะยังมีรายได้เข้ามาอยู่แม้ว่าเจ้ามรดกจะเสียชีวิตไปแล้ว เช่น ยังคงได้รับค่าเช่โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือได้รับค่าลิขสิทธิ์เพลงที่เคยแต่งไว้ กฎหมายเลยให้ถือว่ากองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็เป็นผู้เสียภาษีด้วยเช่นกัน เพื่อความรอบคอบของกฎหมายภาษี เพราะถ้าตีความว่ากองมรดกนั้นสิ้นสภาพแล้วจึงไม่ใช่บุคคล ธรรมดาอีกต่อไป เงินได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้นก็ไม่มีภาระภาษีซึ่งเป็นวิธีตีความที่ไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน

บุคคลธรรมดา

ดังนั้น เพื่อความชัดเจน คำว่า “บุคคลธรร มดา” เลยให้หมายความรวมถึง กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งไป

ด้วยส่วนประเด็นว่าเจ้ามรดกเสียชีวิตไปแล้ว แล้วใครจะทำหน้าที่เสียภาษีให้แทนนั้น ก็เป็นภาระของผู้จัดการมรดกทายาท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำหน้าที่แทน

ตัวอย่าง ภาษี

ในกรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภรรยานั้น มีอยู่ตลอดปีภาษี แม้จะเป็นบุคคล ธรรมดาสองคน แต่ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ถือเอาเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี คือถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่ภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 1 ตามมาตรา 40 (1) คือประเภทเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ ภรรยามีสิทธิที่จะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากสามีเฉพาะเงินได้ประเภทที่ 1 ก็ได้ ส่วนเงินได้ประเภทอื่นของภรรยา ยังคงต้องถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำไปรวมกับสามี จะเลือกแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากไม่ได้ (มาตรา 57 เบญจ)

 
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )