กำลังปรับปรุง

15 ม บุคคลธรรมดา คือใครบ้าง ภาษีเงินได้

Click to rate this post!
[Total: 335 Average: 5]

บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย

บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ซึ่งบัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถจะมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่” จากบทบัญญัติดังกล่าว บุคคลธรรมดาจึงหมายถึงคนที่มีชีวิต ไม่จำกัดอายุ ความสามารถ หากมีเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้ว ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และไม่ว่าจะมีสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม สำหรับผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้อยู่ในต่างประเทศให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้นแล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และเสียภาษีแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือผู้อยู่ในต่างประเทศ


ในกรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภรรยานั้น มีอยู่ตลอดปีภาษี แม้จะเป็นบุคคลธรรมดาสองคน แต่ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ถือเอาเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี คือถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่ภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 1 ตามมาตรา 40 (1) คือประเภทเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ ภรรยามีสิทธิที่จะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีแยกต่างหากจากสามีเฉพาะเงินได้ประเภทที่ 1 ก็ได้ ส่วนเงินได้ประเภทอื่นของภรรยา ยังคงต้องถือเป็นเงินได้ที่ต้องนำไปรวมกับสามี จะเลือกแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากไม่ได้ (มาตรา 57 เบญจ)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมาย

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top