ประมาณการกำไรสุทธิ

รับทำบัญชี.COM | ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% จริง?

ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25%

ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง เมื่อทำงบออกมาจริงมีผลกระทบหรือเปล่า

จริงๆ แล้วมีข้อผ่อนปรนในกรณีที่บริษัทได้ยื่นประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% หากมีเหตุอันสมควรตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดไว้ ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม 20% แต่อย่างใด หรือหาก ได้ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% โดยไม่เข้าข่ายเหตุ อันสมควร กฎหมายก็ได้มีทางออกไม่ต้องเสียเงินเพิ่มถึง 20% หาก เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เหตุอันสมควร ที่กรมสรรพากรยอมรับ

กรณีได้ประมาณการกำไรสุทธิ ตามแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกินกว่า 25% แต่ไม่ต้องเสีย เงินเพิ่ม 20% สรุปได้ ดังนี้- เสียภาษีไว้ไม่น้อยกว่า 1/2 ของภาษีที่ชำระตามแบบ ภ.ง.ด.50ของรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ
– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดต่ำลง ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่ำลงไป
– ค่าใช้จ่ายลดต่ำลง เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบริหารงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น การส่งสินค้าออกมีความไม่แน่นอน ทั้งปริมาณและราคาสินค้า
– ปริมาณและราคาของสินค้าที่ขายเพิ่มสูงขึ้นเกินความคาดหมาย
– การรับค่าจ้างที่มีค่าจ้างไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและความยากง่ายของงานที่ทำ
– มีกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างผิดปกติ

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการหลักทรัพย์ ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่า 25% และไม่เข้าข่าย เหตุอันสมควร เงินเพิ่มอาจจะเสียสูงสุดไม่เกิน 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542 กล่าวคือ หากบริษัทได้ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวนเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ เงินเพิ่มจะเสียสูงสุดไม่เกิน 1.5% ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระบริษัทต้องลองคิดคำนวณดูว่า เงินเพิ่ม 20% กับเงินเพิ่ม 1.5% จำนวนเงินเพิ่มวิธีใดคำนวณได้น้อยกว่า ก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้ เพราะหากยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม ล่าช้าออกไปนานเท่าใด จำนวนเดือนก็ยิ่งมากขึ้น เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนอาจจะมากกว่าเงินเพิ่ม 20% ก็ได้บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จะ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ขอได้ระมัดระวังการประมาณการกำไรสุทธิ ที่จะกรอกในแบบ พยายามอย่าให้ขาดไปเกินกว่า 25% จะเป็นการดีที่สุด หากได้ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25% ให้พิจารณาดูว่าบริษัทเข้าข่ายเหตุอันสมควรตามที่กรมสรรพากรยอมรับหรือไม่หากเข้าข่ายเหตุอันสมควรก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ประการใด แต่ถ้าหากไม่เข้าข่ายเหตุอันสมควร บริษัทก็สามารถที่จะเลือกเสียเงินเพิ่มไม่เกินอัตรา 1.5% ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระได้อีก

เพิ่มเติม ตามมาตรา 67 ตรี ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (1) โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสียภาษีเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 67 ทวิ (1) หรือของกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือของภาษีที่ชำระขาดแล้วแต่กรณี
ตัวอย่างเช่น

กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 = 9,000,000 บาทประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = 7,500,000 บาทประมาณการขาดไป = 2,500,000 บาทประมาณการขาดไปร้อยละ 2,500,000 / 9,000,000 x 100 = 27.78จากตัวอย่างจะเห็นว่าบริษัทประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25
ซึ่งจะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามการคำนวณดังนี้ประมาณการกำไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.51 = 7,500,000 บาทกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ = 3,750,000 บาทคำนวณภาษี (3,750,000 x 30 %) = 1,125,000 บาทกำไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50 = 9,000,000 บาทกึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิ = 4,500,000 บาทคำนวณภาษี (4,500,000 x 30 %) = 1,350,000 บาทภาษีที่ยื่นขาดไป (1,350,000 – 1,125,000) = 225,000 บาทเงินเพิ่ม 20 % ของภาษีที่ชำระขาดไป (225,000 x 20%) = 45,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม >> ภงด บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลการยื่นแบบล่าช้า

ประมาณการกำไรสุทธิ ขาดไปเกินกว่า 25%
Click to rate this post!
[Total: 232 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )