รับทำบัญชี.COM | ประเภทของความเสี่ยงจากกลุ่มหลักทรัพย์?

Click to rate this post!
[Total: 226 Average: 5]

ประเภทของความเสี่ยง

                    ในแง่ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกลุ่มหลักทรัพย์ ความเสี่ยงของหลักทรัพย์จะถูกพิจารณาได้เป็น 2 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงที่กระจายได้ (Diversifiable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงของธุรกิจจากการดำเนินงาน โดยสามารถออกได้เป็น 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ – ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธรกิจเอง เช่น ความเสี่ยงทางด้านการตลาด การผลิต การบริหาร เป็นต้น – ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวางโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ เช่น บริษัทที่มีอัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio) สูง จะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินมากกว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนแห่งหนี้ต่ำ ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงินเป็นความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท (Company-specific Risk) ดังนั้นความเสี่ยงเหล่านี้จึงสามารถกระจายได้ด้วยการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) (2) ความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ (Non-Diversifiable Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกของตลาด มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาด จึงไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ด้วยการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หลายตัว กลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะเป็นความเสี่ยงที่กระจายไม่ได้ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในกลุ่มหลักทรัพย์เท่านั้น เรียกว่า “ความเสี่ยงตลาด” (Market Risk)