ตั๋วสัญญาใช้เงิน

รับทำบัญชี.COM | 2 ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินดอกเบี้ยใครออก?

ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน อะไรบ้าง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
– ตั๋วแลกเงิน
– ตั๋วสัญญาใช้เงิน
– เช็ค

ใครคือผู้ออกตั๋วแลกเงิน

ผู้ออกตั๋วแลกเงิน (money order) คือ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ออกตั๋วเงินให้กับผู้ซื้อตั๋วเพื่อใช้ในการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ผู้ออกตั๋วแลกเงินจะรับเงินจากผู้ซื้อตั๋วเพื่อเก็บไว้ในบัญชีหรือกองทุนเป็นอันของผู้ออกตั๋ว แล้วออกตั๋วแลกเงินให้กับผู้รับเงินโดยมีจำนวนเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบุอย่างชัดเจนในตั๋วแลกเงินนั้น

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ในการกำหนดสัญญาว่าผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนให้กับผู้ให้กู้ในวันที่กำหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญานั้น ตัวอย่างของตั๋วสัญญาใช้เงินอาจเป็นดังนี้

 1. ตัวอย่างที่ 1 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
  • ผู้กู้ นาย A
  • ผู้ให้กู้ นาย B
  • จำนวนเงินที่กู้ 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
  • วันครบกำหนดชำระเงิน 30 วันหลังจากวันที่ออกตั๋วสัญญา
  • เงื่อนไขอื่น ๆ ผู้กู้ต้องชำระเงินเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันครบกำหนด
 2. ตัวอย่างที่ 2 ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
  • ผู้กู้ บริษัท XYZ Co., Ltd.
  • ผู้ให้กู้ ธนาคาร ABC
  • จำนวนเงินที่กู้ 1,000,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • วันครบกำหนดชำระเงิน 5 ปีหลังจากวันที่ออกตั๋วสัญญา
  • เงื่อนไขอื่น ๆ ผู้กู้ต้องชำระเงินดอกเบี้ยเป็นงวดรายปี และชำระเงินต้นในวันครบกำหนดสุดท้ายของตั๋วสัญญา

โดยตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น สัญญาในตัวอย่างจริงอาจมีรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความต้องการและคำสั่งประกอบการที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญานั้น หากมีความจำเป็น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วเงินเป็นหนังสือตราสารเพื่อการชำระหนี้ วัตถุแห่งหนี้คือข้อใด

วัตถุแห่งหนี้ในตั๋วเงิน (promissory note) คือสัญญาที่ระบุถึงความชำระหนี้ของผู้กู้ต่อผู้ให้กู้ โดยสัญญานี้จะระบุว่าผู้กู้จะต้องชำระเงินคืนให้กับผู้ให้กู้ในจำนวนเงินที่ระบุ รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดในการชำระเงิน เช่น จำนวนเงินที่กู้, อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี), วันครบกำหนดชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้

ดังนั้น วัตถุแห่งหนี้ในตั๋วเงินคือความชำระหนี้ของผู้กู้ต่อผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องคืนให้กับผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญานั้น

ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีบุคคลเกี่ยวข้องกี่ฝ่าย

ตั๋วสัญญาใช้เงินมีส่วนผู้เกี่ยวข้องกับสัญญานั้นๆ ซึ่งปกติแล้วมีฝ่ายเกี่ยวข้องสามฝ่าย ดังนี้

 1. ผู้กู้ (Borrower) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ขอกู้เงินหรือใช้เงินจากฝ่ายอื่น ๆ ภายนอก เช่น บุคคลธรรมดา, ธุรกิจ, หรือบริษัท
 2. ผู้ให้กู้ (Lender) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ให้เงินกู้หรือใช้เงินให้กับผู้กู้ เช่น ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคลธรรมดา, หรือบริษัท
 3. ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) เป็นบุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบต่อฝ่ายให้กู้ว่าหากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้ ผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบในการชำระหนี้แทนผู้กู้

จำนวนฝ่ายที่เกี่ยวข้องในตั๋วสัญญาใช้เงินอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุในสัญญาเฉพาะ โดยอาจมีการเพิ่มหรือลดฝ่ายเกี่ยวข้องขึ้นอย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบสัญญาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาเพื่อทราบผู้เกี่ยวข้องและรายละเอียดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน.

ตั๋วสัญญาใช้เงิน อยู่หมวดไหน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้อยู่ในหมวดของเอกสารสัญญาหรือเอกสารทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้หรือสัญญาใช้เงินระหว่างฝ่ายผู้กู้และฝ่ายผู้ให้กู้ โดยตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มักถูกใช้ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการกู้ยืมเงินหรือใช้เงินจากฝ่ายผู้ให้กู้ โดยมีการระบุเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ย และวันครบกำหนดชำระเงินตามสัญญาที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญา

ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินจึงเป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ของเอกสารสัญญาในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ตั๋วเงิน มีอะไรบ้าง

ตั๋วเงิน (money order) เป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการโอนเงินหรือชำระเงินระหว่างบุคคลหรือองค์กร ธนาคารหรือสถาบันการเงินมักเป็นผู้ออกตั๋วเงินให้กับผู้ซื้อตั๋วเพื่อใช้ในการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ดังนั้น บางประเภทของตั๋วเงินอาจจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างที่มักพบของตั๋วเงินได้แก่

 1. ตั๋วเงินสด (cashier’s check) ตั๋วเงินที่ออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยจ่ายเงินจากเงินฝากของผู้ซื้อตั๋วเพื่อจ่ายให้กับผู้รับเงิน ตั๋วเงินสดถือเป็นเช็คเงินที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนื่องจากเงินจ่ายได้จากบัญชีของธนาคาร
 2. ตั๋วเงินส่วนตัว (personal money order) ตั๋วเงินที่ออกโดยบุคคลทั่วไป โดยผู้ออกตั๋วเพิ่มรายละเอียดของผู้รับเงินและจำนวนเงินที่จะจ่าย ตั๋วเงินส่วนตัวต้องการเช็คบัญชีเพื่อให้เงินโอนจากบัญชีผู้ออกตั๋วไปยังบัญชีของผู้รับเงิน
 3. ตั๋วเงินระหว่างประเทศ (international money order) ตั๋วเงินที่ใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยใช้สกุลเงินต่างๆ และมีข้อกำหนดเฉพาะในการใช้งานที่ต่างจากตั๋วเงินภายในประเทศ
 4. ตั๋วเงินด่วน (express money order) ตั๋วเงินที่ออกโดยบริษัทส่งเสริมการเงินหรือบริษัทในธุรกิจการโอนเงิน เช่น วิสาหกิจชุมชน และสามารถทำรายการการโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
 5. ตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic money order) ตั๋วเงินที่ออกโดยองค์กรหรือสถาบันการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

โปรดทราบว่าอาจมีประเภทอื่น ๆ ของตั๋วเงินที่อาจมีการใช้งานหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและสถาบันการเงินที่ให้บริการ ควรติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินของคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับตั๋วเงินที่พร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ตั๋วแลกเงิน ใช้ยังไง

ตั๋วแลกเงิน (money order) ใช้เพื่อโอนเงินหรือชำระเงินให้กับบุคคลหรือองค์กรผู้รับเงิน โดยตั๋วแลกเงินจะถูกออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ส่งเงินจะต้องซื้อตั๋วแลกเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกตั๋วเพื่อทำการโอนหรือชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการให้กับผู้รับเงิน

การใช้งานตั๋วแลกเงินมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ซื้อตั๋วแลกเงิน คุณต้องไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกตั๋วแลกเงินและซื้อตั๋วแลกเงินตามจำนวนเงินที่คุณต้องการโอนหรือชำระเงิน ในขณะนี้คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามนโยบายของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น
 2. กรอกข้อมูล ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน คุณจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในตั๋วแลกเงิน รวมถึงข้อมูลผู้รับเงิน เช่น ชื่อและที่อยู่
 3. ชำระเงิน คุณจะต้องชำระเงินให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อซื้อตั๋วแลกเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้คุณ
 4. ตรวจสอบและส่งตั๋วแลกเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ระบุในตั๋วแลกเงินถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นคุณสามารถส่งตั๋วแลกเงินให้กับผู้รับเงิน ผู้รับเงินจะต้องนำตั๋วแลกเงินไปแลกเป็นเงินสดหรือฝากในบัญชีของตน

โปรดทราบว่าขั้นตอนที่แนะนำอาจมีความแตกต่างไปตามนโยบายและข้อกำหนดของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณทำธุรกรรมกับ ควรติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและขั้นตอนที่เป็นทางการสำหรับการใช้งานตั๋วแลกเงินที่นั่งถือคุณภาพในพื้นที่ของคุณ

การผลิตเครื่องสำอางต้องเสียภาษีอย่างไร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )