ประเภทส่วนเกินทุน

2 ประเภทส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 579 Average: 5]

ประเภทส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน
2. ส่วนเกินทุนอื่นๆ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริษัทจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียน ส่วนที่สูงกว่าเรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การบันทึกบัญชีได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2

ส่วนเกินทุนอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและบริหารสินทรัพย์จนเป็นผลให้มูลค่าของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามราคาบัญชีเดิมของบัญชีเงินทุนหรือบัญชีสินทรัพย์ ซึ่งสามารถแบ่งทุนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ส่วนเกินทุนจากการบริหารเงินทุน ได้แก่ ส่วนเกินทุนจากการริบหุ้น ในการบันทึกบัญชีกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นได้รับคืน ส่วนเกินทุนจากการบริจาค การบันทึกบัญชีจะกล่าวถึงในบทที่ 4 เป็นต้น
2. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ คือ บริษัทได้ทำการตีราคาของสินทรัพย์ตามราคายุติธรรม อาจจะทำให้มีราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ส่วนที่สูงขึ้นถือเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ส่วนเกินทุนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top