7% ปัญหาในการคำนวณภาษี | Trouble calculating taxes

กำลังปรับปรุง
[Total: 114 Average: 5]

ปัญหาในการคำนวณภาษี ?

ปัญหาในการคำนวณภาษี
-การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 โดยคำนวณจากราคา C.I.F. บวกด้วยอากรขาเข้า บวกด้วยภาษีสรรพสามิต(ถ้ามี) บวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ และเมื่อได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วผู้นำเข้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากร ซึ่งหากผู้นำเข้าเป็นผู้ประกอบการค่าจดทะเบียนใบเสร็จดังกล่าวถือว่าเป็นใบกำกับภาษี และนำมาเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีในเดือนนั้นได้ตามปกติ
-การส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการค้าจดทะเบียนที่เสียภาษี โดยคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษีจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ของมูลค่าฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าโยการส่งออก ซึ่งได้แก่ราคา F.O.B. ของสินค้าบวกด้วยภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

ปัญหาในการคำนวณภาษี

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top