วางระบบบัญชี

รับทำบัญชี.COM | บุคคลที่สามารถวางระบบบัญชีสำรวจตัวเองเลย?

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

บุคคลที่สามารถวางระบบบัญชี ได้แก่

คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่
– หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท
– หลักการบริหารงาน
– ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่
– ความเชื่อมั่นในตนเอง
– ความสามารถในการจูงใจคน
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
– เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี

ประเภทของงาน วางระบบบัญชี

การทำระบบบัญชี ก็เป็นงานศิลปะของการนำรายงาน และเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก ที่มีการจัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์หรือตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ การและจ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินต่างๆ ไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการ ทำให้สามารถแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้
วัตถุประสงค์ของ การทำระบบบัญชี การทำระบบบัญชีมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ต่อบริษัทหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ โดยจะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ที่อยู่ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด และการทำระบบบัญชียังช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ ทุน และหนี้สิน ที่เป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด
การทำระบบบัญชี ช่วยในการบริหาร การทำบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งของบริษัท ที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง และเป็นการบันทึกการจำแนกตามประเภทของรายการค้าไว้ ก็เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่างๆ
การวางระบบบัญชี จะต้องใช้เวลาการติดตามผล ไม่มีระบบบัญชีใดๆ ที่สำเร็จรูป เหมือนกับซอฟแวร์บัญชีที่เหมาะสมกับทุกกิจการ ทำให้การวางระบบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการติดตามผล และต้องมีการแก้ไขระบบบัญชีและเอกสารที่จัดทำในขั้นต้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงานของกิจการต่างๆ เพื่อให้พนักงานบัญชีได้ทำความเข้าใจและทำการทดสอบการทำงานของระบบบัญชี โดยอาจใช้เวลาหนึ่งไตรมาส หรือนานกว่านั้น ก่อนที่จะทำเป็นคู่มือระบบบัญชีเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป เป็นเพราะสภาพการดำเนินธุรกิจในบางประเด็น ที่อาจเกิดปัญหาจากความต้องการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือเกิดจากสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีและเอกสารให้เหมาะสม การปรับปรุงจะต้องมีการกระทำร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้วย

เมื่อเทียบกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของการบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าสามารถรับได้ที่จุดใด รวมถึงความพึงพอใจจากลูกค้า ที่จะได้รับบริการที่เร็วขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในส่วนของพนักงาน ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะยอมรับได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหม่

ลักษณะ ของ ระบบบัญชี

ระบบบัญชี คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ของธุรกิจ ด้วยระบบบัญชีนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตามธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทรวมถึงการซื้อ (ค่าใช้จ่าย) การขาย (ใบแจ้งหนี้-รายได้) หนี้สิน (เงินทุนเจ้าหนี้การค้า) ฯลฯ สามารถสร้างรายงานทางสถิติที่ครอบคลุมที่สุด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลเสนอให้กับกลุ่มผู้บริหาร หรือนักลงทุน เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ทุกวันนี้ระบบที่บริษัท ใช้นั้นเป็นระบบอัตโนมัติเกือบทุกอย่าง และใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์เฉพาะ เนื่องจากระบบสมัยเก่าเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพไปแล้ว มันเป็นเรื่องยากที่จะคำนวณทุกอย่างด้วยระบบแบบเดิมๆ

บุคคลที่สามารถวางระบบบัญชี
บุคคลที่สามารถวางระบบบัญชี ได้แก่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )