รับทำบัญชี.COM | ผู้เริ่มจัดตั้งเริ่มเสนอขายบุคคลได้ 2 จำพวก

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง และจะเสนอขาย ได้เมื่อไหร่

ผู้เริ่มจัดตั้งจะเริ่มเสนอขายต่อบุคคลได้ 2 จำพวก

  1. เสนอขายต่อผู้เริ่มจัดตั้งด้วยกันเอง กรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตการเสนอขายหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
  2. เสนอขายต่อประชาชน โดยขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ก่อน ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อผู้เริ่มจัดตั้งด้วยกันเอง หรือประชาชนได้เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แล้ว

บริษัทมหาชน (Public Company Limited) เป็นหนึ่งในรูปแบบของบริษัทที่อาศัยการเจรจาต่อตลาดหลักทรัพย์และออกแบบโครงสร้างการบริหารงานให้สามารถมีผู้ถือหุ้นมากมายและเปิดเผยข้อมูลการเงินแก่ผู้ลงทุนและสาธารณชนทั่วไป รูปแบบของบริษัทมหาชนมักพบในหลายประเทศและมีลักษณะพิเศษดังนี้

  1. หุ้นที่เท่าเทียมกัน บริษัทมหาชนมีหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมีสิทธิ์แทนกัน นั่นคือ 1 หุ้นมีมูลค่าเท่ากับหุ้นอื่น ๆ ในบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เท่ากันในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการจัดการบริษัท

  2. การเจรจาต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมหาชนมักต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดบริษัทขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการจดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหุ้นในตลาดเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทนั้นได้

  3. การเผยแพร่ข้อมูลการเงิน บริษัทมหาชนต้องเผยแพร่ข้อมูลการเงินและรายงานประจำปีอย่างเปิดเผยตามกฎหมาย ซึ่งมีผลต่อการเลือกลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินของผู้ถือหุ้นและสาธารณชน

  4. คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัทมหาชนมักมีคณะกรรมการผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ซึ่งต้องมีสมาชิกตามกฎหมายและมีหน้าที่ในการดำเนินการและตัดสินใจเพื่อประสบความสำเร็จของบริษัท

  5. การจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอแผนธุรกิจ ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลหุ้น และมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกคณะกรรมการผู้บริหาร

  6. การส่งรายงานประจำปี บริษัทมหาชนต้องส่งรายงานประจำปีไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดหลักทรัพย์ รายงานเหล่านี้ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินของบริษัท เช่น รายได้ กำไรสุทธิ และรายงานการส่งรายงานการตัดสินใจทางการบริหาร

บริษัทมหาชนมีข้อจำกัดและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีการสำรองทุนระดับสูงกว่าบริษัทรูปแบบอื่น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการเจรจาต่อตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )