พบข้อผิดพลาด

พบข้อผิดพลาด รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร

ถ้าหากสุ่มทดสอบ 100 รายการ พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร (กิจการไม่ยอมปรับปรุง)

กรณีตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดและกิจการไม่ยอมปรับปรุงหากเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไว้ในข้อยกเว้นของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ตนจะลงลายมือชื่อรับรอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top