รับทำบัญชี.COM | นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พรบ ค่าส่วนกลาง?

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะ

หน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และ บริการสาธารณะ
นิติบุคคลที่ดูแลบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน สิ่งที่ จำเป็นต้อง เช่น ถนน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล้านี้ เป็นหน้าที่ที่ นิติบุคคลจะต้องจัดการให้แก่ลูกบ้านผู้จัดสรรที่ดินจะได้รับ อนุมัติจาก คณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ประชุมได้กำหนด และ ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ทื่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องเป็นเงินส่วนที่ได้จากการจัดเก็บจากค่าบำรุงรักษาจากส่วนกลางเท่านั้น
การบำรุ่งรักษา ต้องเป็นเงินที่ได้จากการจัดเก็บค่าส่วนกลาง เช่น
– ซ่อมท่อประปา เสาไฟฟ้า แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
– ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะภายในหมู่บ้าน
– ซ่อมถนนส่วนบุคคล ภายในหมู่บ้าน

การจัดสรรค่าบำรุงส่วนกลางในหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อบังคับของสมาคมบ้าน (หรือองค์กรที่เป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน) โดยทั่วไปแล้ว ค่าบำรุงส่วนกลางจะถูกเก็บมาจากเจ้าของห้องชุดหรือที่ดินในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ห้องซ้อมออกกำลังกาย ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

วิธีการจัดสรรและยอดค่าบำรุงส่วนกลางอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายและกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้าน บางที่อาจใช้วิธีการเก็บค่าบำรุงเป็นรายเดือน บางที่ใช้เป็นรายปี หรือมีการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการประชุมสมาชิกของสมาคมบ้านก่อนเพื่อทำการพิจารณาและเห็นชอบ เพื่อให้การจัดสรรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าบำรุงส่วนกลางในหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่สามารถเก็บค่าเกินจากที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อบังคับได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องมีการรายงานการใช้จ่ายค่าบำรุงส่วนกลางให้แก่สมาชิกของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใส.

ตัวอย่างของการจัดสรรและเก็บค่าบำรุงส่วนกลางในหมู่บ้านอาจมีดังนี้:

  1. การเก็บค่าบำรุงส่วนกลางรายเดือน: หมู่บ้าน XYZ มีนโยบายการเก็บค่าบำรุงส่วนกลางทุกๆ เดือน โดยจะมีการส่งใบแจ้งหนี้ถึงเจ้าของห้องชุดทุกคนในช่วงสิ้นเดือน หรือในบางกรณีก็รับชำระค่าบำรุงทางออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของหมู่บ้าน
  2. การเก็บค่าบำรุงส่วนกลางรายปี: หมู่บ้าน ABC มีนโยบายการเก็บค่าบำรุงส่วนกลางทุกๆ 6 เดือนหรือทุกๆ ปี โดยจะมีการประชุมสมาชิกของสมาคมบ้านเพื่อพิจารณาและเห็นชอบการใช้จ่ายและจำนวนเงินที่ต้องเก็บ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการเริ่มเก็บเงินจากเจ้าของห้องชุดในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด
  3. การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการประชุมสมาชิก: หมู่บ้าน DEF มีนโยบายที่ทำให้สมาชิกของสมาคมบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าบำรุงส่วนกลาง โดยในการประชุมสมาชิก สมาชิกสามารถเสนอและพิจารณารายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการจัดสรร เช่น การซ่อมแซมทางหลังคา การดูแลสวนสาธารณะ เป็นต้น และหลังจากได้รับการสนับสนุนเพื่อจัดสรรเงิน จะมีการเก็บเงินจากเจ้าของห้องชุดตามที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมดังกล่าว

นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเพียงแค่ไม่กี่แบบ เนื่องจากนโยบายและวิธีการจัดสรรค่าบำรุงส่วนกลางสามารถแตกต่างกันไปได้ในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสมและความต้องการของสมาชิกแต่ละท่านและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย.

การจัดสรรค่าบำรุงส่วนกลางในนิติบุคคลหมู่บ้านสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามนโยบายและข้อบังคับของแต่ละหมู่บ้าน ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการจัดสรรค่าบำรุงส่วนกลางที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในหมู่บ้าน:

  1. ค่าบำรุงประจำ: หมู่บ้านสามารถกำหนดค่าบำรุงส่วนกลางที่เก็บได้เป็นรายเดือนหรือรายปี เช่น ค่าบำรุงรักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงสวนสาธารณะ หรือค่าบำรุงทางด้านพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ซึ่งจะถูกเก็บเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมต่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
  2. ค่าเงินสำรอง: การจัดสรรเงินสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการซ่อมแซมที่ไม่คาดการณ์ไว้ โดยการเก็บค่าเงินสำรองนี้สามารถทำได้เป็นรายปีหรือเพิ่มเข้าไปในค่าบำรุงประจำ
  3. ค่าใช้จ่ายพิเศษ: บางครั้งหมู่บ้านอาจมีค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะ เช่น การจัดงานเทศกาลหรืองานสังสรรค์ ซึ่งการเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีเพียงชั่วคราวและจะถูกประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเก็บเงิน
  4. การเก็บค่าล่วงหน้า: ในบางกรณี หมู่บ้านอาจกำหนดให้เจ้าของที่อยู่อาศัยจ่ายค่าบำรุงล่วงหน้าเพื่อเล่มที่จะใช้ในการจัดการทรัพย์สินในอนาคต โดยเงินที่เก็บไว้สามารถใช้ในการซ่อมแซมหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้าน
  5. การจัดสรรเงินสำรองส่วนตัว: ในบางหมู่บ้าน อาจมีการจัดสรรเงินสำรองส่วนตัวที่เก็บโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาห้องชุดหรือที่อยู่อาศัยของแต่ละบ้านในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือปัญหาเฉพาะตัว

การจัดสรรค่าบำรุงส่วนกลางในหมู่บ้านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่ใช้สำหรับการใช้งานร่วมของสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ โดยเรียกสร้างความโปร่งใสในการจัดการและใช้จ่ายเงินในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม >> การประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )