ภงด1กับภงด1ก

รับทำบัญชี.COM | เปรียบเทียบภงด1&ภงด1กเหมือนหรือต่างกันตรงไหน?

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. เหมือนหรือต่างกันตรงไหนครับ

-ภงด. 1 ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกครับว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 (1) และ (2) ผู้รับเงินได้คนใดมีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้

-ส่วนแบบ ภงด. 1ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 47 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตามหรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก (ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก

การจ้างพนักงานเป็นกระบวนการสำคัญในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ การจ้างงานเริ่มต้นจากการค้นหาและเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ และนำพาพนักงานเข้าสู่ระบบการทำงานขององค์กร. ดังนั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สำคัญในการจ้างพนักงาน ดังนี้

  1. การวางแผนการจ้างงาน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจ้างงาน องค์กรควรรู้ความต้องการของตำแหน่งงานและลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น รวมถึงการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นด้วย

  2. การประกาศตำแหน่งงาน หลังจากที่ได้วางแผนตำแหน่งงานและบุคลสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น องค์กรควรประกาศตำแหน่งงานเพื่อเริ่มกระบวนการสรรหาพนักงาน ประกาศตำแหน่งงานสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ หรือในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ขององค์กร.

  3. การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร หลังจากประกาศตำแหน่งงาน องค์กรจะรับใบสมัครและตรวจสอบข้อมูลและประสบการณ์ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมาสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งงาน

  4. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกพนักงาน ทั้งผู้สมัครและองค์กรสามารถมีโอกาสทำความรู้จักและพิจารณาความเหมาะสมต่อกัน การสัมภาษณ์อาจเป็นการสัมภาษณ์บุคคลหรือการสัมภาษณ์ออนไลน์

  5. การตรวจสอบประวัติ การตรวจสอบประวัติและการทำงานก่อนหน้าของผู้สมัครเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประสบการณ์ที่ระบุในใบสมัคร

  6. การเสนอตำแหน่งงาน หลังจากที่ผู้สมัครผ่านกระบวนการสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติเรียบร้อย องค์กรสามารถเสนอตำแหน่งงานและเงินเดือนที่เสนอให้กับผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือก

  7. การเข้ารับงาน หลังจากที่ผู้สมัครยอมรับเสนอตำแหน่งงาน องค์กรควรจัดทำขั้นตอนการเข้ารับงานเพื่อทำให้ผู้สมัครได้เริ่มงานในตำแหน่งใหม่

  8. การฝึกงานและการประเมิน หลังจากเข้าทำงาน ผู้สมัครใหม่อาจต้องผ่านขั้นตอนการฝึกงานและการประเมินประสิทธิภาพในระหว่างระยะเวลาแรก องค์กรสามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

การจ้างพนักงานเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินอย่างรอบคอบและมีความรอบคอบ เพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสมและมีความสามารถในการทำงานตามตำแหน่งที่กำหนด นอกจากนี้ การจัดการและดูแลพนักงานในระหว่างการทำงานยังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะและความพร้อมในการทำงานให้ดีที่สุด

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )