ภพ 20 คือ เอกสาร บุคคลธรรมดา กี่วันได้

ภพ20คือ
[Total: 1399 Average: 5]

ภพ 20

ภพ 20 คือ ?

ภ.พ. 20 คือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้นไป และต้องนำใบ ภ.พ.20 แสดงไว้ในที่เห็นได้ง่ายและเปิดเผล

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออก ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ

ภ.พ. 20 กี่วันได้ ?

รอผลอนุมัติ ประมาณ 1-3 เดือน นับจากยื่น ภ.พ .01 การออก ภ.พ. 20 จะถูกจัดส่ง จากกรมสรรพากร เป็นจดหมายลงทะเบียน หากรอเกิน 3 เดือน ให้ไปติดต่อที่กรมสรรพากร

ตัวอย่าง ภ.พ. 20

ภพ 20

ภ.พ. 20 สูญหาย

ภ.พ. 20 สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย 

 

การขอใบแทน

 

เอกสาร ภพ 20

ที่ใช้ในการยื่นขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 1. แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ
 • 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (.พ.20) ที่ชำรุด
 • 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย
 • 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

ภ.พ.20 หายทำอย่างไร  ( ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม )
โดยปกติแล้ว แบบ ภ.พ.20 ก็คือ แบบที่ได้มาพร้อมกับ ตอนที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด ภ.พ.01) ซึ่งถือเป็นตัวเดียวกัน แต่หากทำธุรกรรมกับบางหน่วยงาน บางแห่ง ก็ไม่ได้ใช้แต่ ภ.พ.01 อาจจะมีการขอ ภ.พ. 20 เมื่อ กิจการทำใบ ภ.พ.20 หาย จะต้องทำอย่างไร

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการขอแบบ ภ พ 20 ใหม่

 1. แจ้งความที่เขต
 2. เอกสาร ภ.พ.09
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือรับรองบริษัท

แต่หากระหว่างรอเอกสารตัวจริง กิจการของท่านต้องการขอใบแทนเพื่อใช้งานในการประกอบกิจการก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการขอใหม่เมื่อ ภ.พ.20 หาย ปัจจุบันทำได้ 2 วิธี คือ

 1. กรณีการยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๔) ในรูปกระดาษ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. กรณีการยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๔) ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ดีรับอนุมัติจากการลงทะเบียนเพื่อเขาใช้ระบบ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

https://รับทําบัญชี.com/จดทะเบียนบริษัท

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top