ภพ20คือ

ภพ 20 บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หายขอที่ไหน รู้แบบนี้ใครก็ทำได้?

ภพ.20 บุคคลธรรมดา ภพ20 คืออะไร ภพ.20 นิติบุคคล ภพ 20 ภาษาอังกฤษ ภพ 20 ขอที่ไหน ภพ.20 กี่วันได้ ภพ20 ใช้ได้ กี่ ปี ภพ 20 กับ ภพ 30 ต่างกันอย่างไร คัด ภพ.20 ออนไลน์ ภพ 01 ต่างกับ ภพ 20 
Click to rate this post!
[Total: 417 Average: 5]

ภพ 20

ภพ.20 บุคคลธรรมดา

ภพ.20 เป็นแบบฟอร์มสำหรับยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้มีรายได้จากการทำงาน ธุรกิจส่วนตัว การลงทุน หรืออื่น ๆ โดยภาษีเงินได้จะคำนวณจากรายได้ทั้งหมดของบุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย และจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ภายในกำหนดที่กำหนดไว้ โดยภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินการของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะและโครงการต่าง ๆ ให้กับประชาชน สำหรับภพ.20 จะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผู้มีรายได้ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได้ ฯลฯ โดยต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและคำนวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนด และจะต้องยื่นภาษีเงินได้พร้อมกับการชำระเงินภาษีให้เรียบร้อยก่อนกำหนดที่กำหนดไว้ในปีภาษีนั้น ๆ

ภพ 20 คืออะไร

ภพ.20 คือ แบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประมวลผลภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร การยื่นภาษีเงินได้เป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้จากการทำงาน ธุรกิจส่วนตัว การลงทุน หรืออื่น ๆ โดยภาษีเงินได้จะคำนวณจากรายได้ทั้งหมดของบุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย และจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ภายในกำหนดที่กำหนดไว้ การยื่นภาษีเงินได้ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้มีรายได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินการของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะและโครงการต่าง ๆ ให้กับประชาชน ดังนั้น การยื่นภาษีเงินได้ถือเป็นหน้าที่สำคัญและควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภพ.20 จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความเป็นจริงของข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและป้องกันการถูกเรียกคืนภาษีในภายหลัง

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้นไป และต้องนำใบ ภ.พ.20 แสดงไว้ในที่เห็นได้ง่ายและเปิดเผย

ภพ.20 นิติบุคคล

ภพ.20 ไม่ใช่แบบฟอร์มสำหรับยื่นแบบภาษีเงินได้ของนิติบุคคล แต่เป็นแบบฟอร์มสำหรับยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเท่านั้น สำหรับนิติบุคคล จะต้องใช้แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะและลักษณะของธุรกิจ ตามที่กฎหมายและกรมสรรพากรกำหนด แต่ละแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นแบบที่แตกต่างกันไป แบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้ของนิติบุคคลอาจมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและยุ่งยากกว่าภพ.20 ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นแบบที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับหรือการถูกเรียกคืนภาษีในภายหลัง

ภพ 20 ใช้ได้กี่ปี

ภพ.20 เป็นแบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาในประเทศไทย และสามารถใช้ได้ทุกปีที่มีรายได้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะภาษีเงินได้จะต้องจ่ายตามรายได้ที่ได้รับ โดยมีอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย และผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ภายในกำหนดที่กำหนดไว้ ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้ด้วยภพ.20 จะต้องยื่นทุกปีก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในปีภาษีนั้น ๆ ดังนั้น ภพ.20 สามารถใช้ได้ทุกปีตามกฎหมายภาษีเงินได้ในประเทศไทย

ภพ 20 ภาษาอังกฤษ

ภพ.20 คือ แบบฟอร์มการยื่นแบบภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ซึ่งไม่มีชื่อเรียกเฉพาะในภาษาอังกฤษ แต่ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเรียกว่า “Personal Income Tax Return Form (PND.20)” โดย PND จะเป็นตัวย่อของคำว่า “Por Ngor Dor” ซึ่งเป็นภาษาไทยแปลว่า “ภาษีเงินได้” ดังนั้น การเรียกแบบฟอร์มนี้ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “Personal Income Tax Return Form (PND.20)” หรือเพียงแค่ “PND.20” ก็เพียงพอแล้ว

ภพ 20 กับ ภพ 30 ต่างกันอย่างไร

ภพ.20 และ ภพ.30 เป็นแบบฟอร์มการยื่นแบบภาษี  โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

 • ภพ 20 คือ แบบที่แสดงว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ภพ.30 คือ เมื่อผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภพ 30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้ในเดือนนั้นๆ จะไม่มีรายได้

ดังนั้น ภพ.20 และภพ.30 มีความแตกต่างกันตามข้างต้น

ภพ 01 ต่างกับ ภพ 20

 • ภ.พ.01. คือ แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
 • ภพ 20 คือ แบบที่แสดงว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ดังนั้น ภ.พ.01 และภพ 20 มีความแตกต่างกันตามข้างต้น

ภพ 20 กี่วันได้ ?

รอผลอนุมัติ ประมาณ 1-3 เดือน นับจากยื่น ภ.พ .01 การออก ภ.พ. 20 จะถูกจัดส่ง จากกรมสรรพากร เป็นจดหมายลงทะเบียน หากรอเกิน 3 เดือน ให้ไปติดต่อที่กรมสรรพากร

ภ.พ.20 สาขา

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ในที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการแห่งนั้น ๆ

ภพ20
ภพ20

ตัวอย่าง ภ.พ. 20

ภพ 20

ภ.พ. 20 สูญหาย

ภ.พ. 20 สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

การขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน ยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย 

การขอใบแทน

เอกสาร ภพ 20

ที่ใช้ในการยื่นขอใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 1. แบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.04) จำนวน 3 ฉบับ
 • 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (.พ.20) ที่ชำรุด
 • 3. ใบแจ้งความกรณีสูญหาย
 • 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำการแทนปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

 ภ.พ.20 หาย ทำอย่างไร  ( ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม )
โดยปกติแล้ว แบบ ภ.พ.20 ก็คือ แบบที่ได้มาพร้อมกับ ตอนที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด ภ.พ.01) ซึ่งถือเป็นตัวเดียวกัน แต่หากทำธุรกรรมกับบางหน่วยงาน บางแห่ง ก็ไม่ได้ใช้แต่ ภ.พ.01 อาจจะมีการขอ ภ.พ. 20 เมื่อ กิจการทำใบ ภพ 20 หาย จะต้องทำอย่างไร

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการขอแบบ ภ พ 20 ใหม่

 1. แจ้งความที่เขต
 2. เอกสาร ภ.พ.09
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือรับรองบริษัท

แต่หากระหว่างรอเอกสารตัวจริง กิจการของท่านต้องการขอใบแทนเพื่อใช้งานในการประกอบกิจการก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการขอใหม่เมื่อ ภพ 20 หาย ปัจจุบันทำได้ 2 วิธี คือ

 1. กรณีการยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๔) ในรูปกระดาษ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. กรณีการยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. ๐๔) ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ดีรับอนุมัติจากการลงทะเบียนเพื่อเขาใช้ระบบ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภพ.20 บุคคลธรรมดา

หากผู้ประกอบการมีรายรับจากการขายสินค้าหรือ. ให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียน. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่. รายรับเกิน

ภพ.20 นิติบุคคล

เช็ค ภพ. 20

VATINFO ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

https://รับทําบัญชี.com/จดทะเบียนบริษัท


ภพ 20

ตัวแทนขององค์กร บทบาทและความสำคัญ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้นําองค์กร ตัวอย่าง ตัวแทนแผนก ภาษาอังกฤษ ผู้นํามีความสําคัญอย่างไร ต่อองค์กร คุณลักษณะ และ บทบาท หน้าที่ของ ผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ คือ ทัศนคติของการเป็น ผู้นำ คุณลักษณะของ ผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ
ปก

แม่ค้าออนไลน์ ออเดอร์เป็นร้อย ไม่เปิดบิล?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์

การบันทึก การปรับปรุง สมดุลบัญชี เพื่อการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรใน โรงงาน มีขั้นตอนอย่างไร?

ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การในสภาวการณ์ ตัวอย่างการปรับโครงสร้างองค์กร ข้อดี ของการปรับโครงสร้างองค์กร ขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร การลดขนาดองค์กร เหตุผลในการปรับโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

Leave a Comment

Scroll to Top