รับทำบัญชี.COM | หัก ณที่จ่ายรายได้พนักงานเบี้ยประกันภัย?

Click to rate this post!
[Total: 244 Average: 5]

หักณ.ที่จ่าย รายได้พนักงาน เบี้ยประกันภัยหมู่

การหักภาษี ณ ที่จ่ายในกรณีประกันชีวิตหมู่
1) ค่าเบี้ยประกันหมู่ที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง นายจ้างจะต้องแยกรายการดังกล่าวออกมาจากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และนำกรอกลงในช่องข้อที่ 6 ซึ่งเป็นรายการอื่นๆ ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแบบเดิม โดยให้ระบุว่าเป็น “ค่าเบี้ยประกันภัย”
2) ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์เพิ่มจากการที่นายจ้างออกค่าเบี้ยประกันให้ ไม่ต้องนำรายได้ส่วนนี้มารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนี้ และ
3) กรณีที่นายจ้างได้ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับลูกจ้างไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมีการนำค่าเบี้ยประกันหมู่ไปบวกรวมอยู่ในเงินเดือนค่าจ้าง กรณีนี้ให้นายจ้างออกเอกสารอีกฉบับ โดยแยกรายการทั้ง 2 ออกจากกันให้ชัดเจน และมอบให้ลูกจ้างไว้เป็นหลักฐานแนบกับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการยื่นเสียภาษีปีนี้
สำหรับเงื่อนไขของลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีที่นายจ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันหมู่ให้แทน มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี และได้สิทธิพิเศษเฉพาะการประกันภัย ในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้าง สามี ภรรยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ส่วนกรณีจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศให้ครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )