ภาษีศุลกากร คือ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีศุลกากร ปรับปรุงบันทึก บัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

ภาษีศุลกากร

ภาษีศุลกากร คือ (Tariff)

ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า “อากร” แทน “ภาษี”  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าเรียกว่า “อากรขาเข้า” และภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาออกเรียกว่า “อากรขาออก”

ภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้า-ส่งออก (Customs Duty) เป็นภาษีที่เสียตอนสินค้าถูกนำเข้าหรือส่งออกจากประเทศ การบันทึกและปรับปรุงภาษีศุลกากรในงบบัญชีจะแตกต่างไปตามรูปแบบของธุรกิจและการเงินของบริษัท โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

  1. การบันทึกภาษีศุลกากรในระยะเวลานับตั้งแต่การนำเข้าหรือส่งออก เมื่อสินค้าถูกนำเข้าหรือส่งออก บริษัทควรบันทึกภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายในระยะเวลานั้น ๆ ในบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง.

  2. การปรับปรุงบัญชีเมื่อมีการตรวจสอบภาษีศุลกากร หากมีการตรวจสอบภาษีศุลกากรจากหน่วยงานสรรพสามิตหรือที่มีอำนาจ บริษัทจะต้องปรับปรุงบัญชีโดยบันทึกข้อมูลที่ถูกตรวจสอบและตรวจสอบค่าภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายตามคำสั่งหรือการตรวจสอบ.

  3. การสร้างรายงานภาษีศุลกากร บริษัทควรสร้างรายงานเกี่ยวกับภาษีศุลกากรเพื่อให้ทราบถึงยอดเงินที่ต้องจ่าย และรายละเอียดของการนำเข้าหรือส่งออกที่เกี่ยวข้อง.

  4. การเรียกเก็บภาษีศุลกากร บริษัทจะต้องเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือผู้รับสินค้าเพื่อชำระภาษีศุลกากรตามที่ต้องการ.

  5. การบันทึกการชำระภาษีศุลกากร เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการชำระภาษีศุลกากร ควรบันทึกการรับเงินนี้ในบัญชีรายได้และบัญชีรับเงิน.

การบันทึกและปรับปรุงภาษีศุลกากรจะต้องทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศนั้น ๆ และตามแนวทางทางการบัญชีที่บริษัทนิยมใช้ อาจต้องมีการรายงานแก่หน่วยงานภาษีเพื่อใช้ในการตรวจสอบและตรวจสอบการประเมินภาษีศุลกากรเป็นระยะเวลาในอนาคตด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย.

ภาษีศุลกากร คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )