ภาษีสรรพสามิต

รับทำบัญชี.COM | ภาษีสรรพสามิตปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 377 Average: 5]

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต หมายถึง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  และสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศบางประเภท หรืออาจเก็บจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการผลิตหรืออาจเก็บจากสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว  รวมทั้งภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการบางอย่าง และรวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ด้วย ซึ่งได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องสำอาง สถานบริการ

ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เป็นภาษีที่ถูกเรียกเก็บกับการผลิตหรือนำเข้าสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมักเกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการใช้งานในการผลิตหรือการบริการ ภาษีสรรพสามิตมักถูกเรียกเก็บจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าหรือบริการนั้น แล้วผู้ประกอบการส่งถึงกับผู้บริโภคในรูปแบบของค่าใช้จ่ายที่รวมภาษีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องชำระภาษีในช่วงนั้น

ภาษีสรรพสามิตสามารถใช้ในการควบคุมการบริโภคหรือการใช้งานของสินค้าหรือบริการที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีสรรพสามิตมักถูกใช้ในการควบคุมการบริโภคของแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำหอม น้ำตาล น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์หรือยานพาหนะพิเศษ เพื่อส่งเสริมการใช้งานที่มีประโยชน์และลดความเสียหายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาษีสรรพสามิตมักถูกคำนวณในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าหรือราคาขายของสินค้าหรือบริการ และจะถูกเรียกเก็บเมื่อสินค้าหรือบริการถูกจ่ายหรือนำเข้าสู่ตลาด. ภาษีสรรพสามิตมักถูกนำไปใช้ในการรับรองและให้รางวัลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าหรือบริการที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการบริโภคหรือการใช้งานของสินค้าหรือบริการที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

ภาษีสรรพสามิตมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงตามสินค้าหรือบริการที่เรียกเก็บ และมีกฎหมายและข้อบังคับที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคควรทราบถึงกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ที่พวกเขาทำธุรกิจหรือใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและการชำระภาษีอย่างถูกต้อง

ภาษีสรรพสามิต คือ
ภาษีสรรพสามิต คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )