รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้ นักแสดงสาธารณะ หัก ณ ที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ภาษีเงินได้นักแสดง

ภาษีเงินได้นักแสดง

 การหักภาษีเงินได้นักแสดง
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ค่าแสดงสาธารณะแก่นักแสดงสาธารณะต้องคำนวณหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยให้คำนวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศให้คำนวณหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนดในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ถ้าผู้จ่ายเงินได้ให้นักแสดงสาธารณะเป็นองค์กรของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หักภาษีในอัตราร้อยละ 1.0
                                                                                                                        การหักภาษีเงินได้นักแสดง
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )