ภาษีเงินได้นักแสดง

[Total: 138 Average: 5]

ภาษีเงินได้นักแสดง

 การหักภาษีเงินได้นักแสดง
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ค่าแสดงสาธารณะแก่นักแสดงสาธารณะต้องคำนวณหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยให้คำนวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศให้คำนวณหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนดในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ถ้าผู้จ่ายเงินได้ให้นักแสดงสาธารณะเป็นองค์กรของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หักภาษีในอัตราร้อยละ 1.0
                                                                                                                        การหักภาษีเงินได้นักแสดง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top