ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รับทำบัญชี.COM | ภาษีแสดงรายการแทนภาษีธุรกิจเฉพาะ?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน

ข้อหารือที่ กค 0811/17424
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17424
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการแทน
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 91/7
ข้อหารือ
: นาย ก. และนางสาว ข. ได้ทำสัญญาให้ที่ดินแก่นาย ค. โดยตีราคาทรัพย์สินเป็น
จำนวนเงิน 1,200,000 บาท ราคาประเมิน 511,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538 แต่
หลักฐานการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุชื่อ นาย ง. ซึ่งเป็นบิดานาย ก. และ
นางสาว ข. เป็นผู้เสียภาษี ซึ่งเกิดจากนาย ก. และนางสาว ข. ได้มอบให้บิดาไปยื่นเสียภาษีให้ แต่
ด้วยความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย จึงได้เสียภาษีในนามนาย ง. ทั้งที่นาย ง. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังกล่าว แต่อย่างใด
กรณีดังกล่าวจะถือว่า นาย ก. และ นางสาว ข. ได้ยื่นแบบเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้
ครบถ้วนแล้วได้หรือไม่
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่า นาย ก. และนางสาว ข. ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้วโดยถือว่านาย ง. บิดาเป็นผู้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแทน
เลขตู้
: 61/27368

ภาษีธุรกิจเฉพาะ