กำลังปรับปรุง

3 มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก

              ไม่มีระบบบัญชีใด ๆ ที่สามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมตามระยะเวลา เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีการเรียนรู้ถึงจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบบัญชีลดลง จึงควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ ว่าระบบบัญชีนั้นยังคงเหมาะสมหรือไม่ ที่จะใช้ในการปฏิบัติต่อไป หรือถึงเวลาที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เหมาะสม มาตรฐานของการบัญชี นักบัญชีทั่วไปยอมรับในมาตรฐานของการบัญชี ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งแต่เดิมมาตรฐานการบัญชีของไทยพัฒนาและอ้างอิง จากมาตรฐาน APB หรือ FASB ที่เป็นของสมาคมนักบัญชีแห่งอเมริกา

ต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และกลุ่มสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศได้มีการกำหนดแม่บทการบัญชีขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐาน แม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้จัดทำงบการเงินมีมาตร -ฐานในการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงมาตรฐานของการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีการพัฒนามาตรฐานการบัญชีเพื่อให้เป็นสากลมากที่สุด วัตถุประสงค์และประโยชน์ของแม่บทการบัญชี วัตถุประสงค์ของแม่บทบัญชีก็เพื่อให้มีความขัดแย้งในการทำบัญชีน้อยลง และทำให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น ซึ่งจะต้องสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการจัดทำ และ การนำเสนองบการเงิน สำหรับผู้จัดทำงบการเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน มีความเข้าใจในความหมาย

และขอบเขตของข้อมูลในงบการเงินได้ตรงกัน ตามมาตรฐานของการบัญชีทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการของมาตรฐานการบัญชีในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีในอนาคต และเป็นการปรับข้อกำหนดมาตรฐานและการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับในรูปแบบการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้จัดทำงบการเงินในการนำมาตรฐานการบัญชีมาปฏิบัติ และเป็นแนวทางสำหรับเรื่องที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีรองรับ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สอบบัญชีในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อการเงินว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ และเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอย่างตรงกันในการแสดงของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และต้องการให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการมาตรฐาน ของการบัญชีขอบเขตของแม่บทการบัญชี


สำหรับนักบัญชี ก็คือการกำหนดว่าจะต้องทำอะไรอย่างเป็นรูปธรรม แล้วจึงแปลงแผนดำเนินการนั้นด้วยวิธีการทางบัญชีบริหารเพื่อให้เป็นรูปตัวเงิน ซึ่งเรียกว่าเป็นงบประมาณประจำปี ส่วนการนำแผนการดำเนินงานของแต่ละเดือน เพืมาแปลงเป็นตัวเงิน ก็จะเรียกว่า งบประมาณประจำเดือนนั่นเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก
จัดทำและการนำเสนองบการเงิน ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก

Leave a Comment

Scroll to Top