ยังไม่ได้จัดสรร คือ

รับทำบัญชี.COM | ยังไม่ได้จัดสรรปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ยังไม่ได้จัดสรร

ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated) หมายถึง ผลกำไรสะสมและกำไรสุทธิของกิจการรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรร   ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสม ให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น “ขาดทุนสะสม”

คำว่า “ยังไม่ได้จัดสรร” (Unappropriated) ในบัญชีและการเงินใช้แสดงถึงส่วนหนึ่งของกำไรหรือรายได้ที่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรหรือแบ่งแยกไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แนะนำไว้ หรือไม่ได้รวมเข้ากับการจัดสรรในบัญชีทางการเงินอื่น ๆ ขององค์กร อันเป็นที่ระบบทางบัญชีจะใช้ในการตรวจสอบและรายงานค่าบัญชี.

เมื่อกำไรหรือรายได้ได้รับการรับรองและบันทึกในบัญชี แต่ยังไม่ได้ถูกจัดสรรหรือแบ่งแยกไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แนะนำไว้ ส่วนนี้จะถูกเรียกว่า “ยังไม่ได้จัดสรร” หรือ “Unappropriated” โดยมักจะปรากฎในสถานะบัญชีการเงิน เช่น ในงบการเงินประจำปี ซึ่งอาจเป็นส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผลหรือการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ขององค์กร หรืออาจถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่มีกำไรแบบส่วนเฉพาะต่อภายในองค์กรแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในบัญชีเงินทุนจดทะเบียนหรือบัญชีรายได้แต่อาจถูกเก็บไว้ในส่วน “ยังไม่ได้จัดสรร” ไปจนกว่าองค์กรจะตัดสินใจใช้ไปยังวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม.

การจัดสรรกำไรหรือรายได้นั้นจะเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้กำไรหรือรายได้นี้มีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น การจัดสรรกำไรหรือรายได้อาจถูกนำมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การลงทุนในโครงการใหม่ การชำระหนี้ หรือการเพิ่มทุนเงินทุน เช่น การซื้อคืนหุ้นหรือการจ่ายเงินเป็นเงินปันผลกิจการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น.

 
ยังไม่ได้จัดสรร คือ
Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )