ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคล

รับทำบัญชี.COM | แบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคล?

Click to rate this post!
[Total: 136 Average: 5]

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคลต้องทำยังไง

จะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคล ต้องทำยังไงบ้าง

++++ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ++++
*** บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดังนี้

 1. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ
  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี(ถ้ามี) ตามแบบ ภงด51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
 2. การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ
  ระยะเวลาบัญชีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ตามแบบ ภงด50 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) เป็นภาษีที่รัฐบาลเก็บจากบริษัท หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ที่มีการทำธุรกิจหรือกิจกรรมธุรกิจในรัฐบาลที่เก็บภาษีนี้ โดยอัตราภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ นี่คือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาษีนิติบุคคล

 1. อัตราภาษี อัตราภาษีนิติบุคคลมักจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจมีอัตราภาษีแบบคงที่หรืออัตราภาษีแบบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ อัตราภาษีมักจะสูงขึ้นตามจำนวนรายได้ของนิติบุคคล

 2. การยื่นรายงาน บริษัทต้องยื่นรายงานภาษีนิติบุคคลให้กับหน่วยงานภาษีในระหว่างปีงบประมาณ รายงานนี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้, ค่าใช้จ่าย, และสินทรัพย์ของบริษัท

 3. การลดหย่อนภาษี บริษัทมีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยการใช้หย่อนภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย หย่อนภาษีอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในการขยายกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ, หรือการสนับสนุนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล

 4. การชำระเงินภาษี บริษัทจะต้องชำระเงินภาษีนิติบุคคลตามกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมาย การชำระเงินภาษีนิติบุคคลสามารถทำผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีภาษีหรือการชำระเงินเป็นเช็คหรือหลักทรัพย์

 5. การตรวจสอบภาษี หน่วยงานภาษีอาจตรวจสอบบัญชีและข้อมูลภาษีของบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นธรรมของการชำระเงินภาษี

 6. ภาษีอื่น ๆ นอกเสียจากภาษีนิติบุคคลหลักแล้ว, บริษัทอาจต้องชำระภาษีอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง, และภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษ เช่น ภาษีนำเข้าสินค้า

การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีนิติบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกิจการและการบริหารภาคการเงินของบริษัท แนะนำให้ค้นหาข้อมูลและคำปรึกษาจากนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดเงินในระยะยาว