ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

09 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปต่างจังหวัด

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ยัายบริษัทมีขั้นตอน

1. ต้องประกาศแจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก ทางหนังสือพิมพ์ ก่อน 15 วันทำการ
2. จด ภ.พ.09 ย้ายออกที่ สรรพากรพื้นที่ กทม.
3. จด ภ.พ.09 แจ้งย้ายเข้าที่ สรรพากร ต่างจังหวัด
4. จด ภ.พ.09 ที่ สรรพากรเรียบร้อยแล้ว ต้องจดย้ายที่ กระทรวงพาณิชย์ด้วย

การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน

1. แบบฟอร์ม ต.1
2. หนังสือแจ้ง
3. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง(กรณีมีที่อยู่ที่ต้องการแจ้งย้ายปรากฎอยู่ด้วย)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและกิจกรรมที่มอบให้มาดำเนินการ พร้อมกับติดอากร 10 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. เงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

Leave a Comment

Scroll to Top