รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

รับทำบัญชี » รายจ่ายที่นำมาหัก ลดหย่อนได้ ไม่เกินร้อยละ 10?

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

++++ รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้ ++++
*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
– รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
– รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา
– รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์
– รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
– รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

*** หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
– รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
– รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

รายจ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เป็นสิ่งสำคัญในการลดภาษีของบุคคลธรรมดาและธุรกิจ ต่อไปนี้คือบางประเภทของรายจ่ายที่สามารถหักลดหย่อนได้

  1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล (Personal Deductions) ส่วนบุคคลสามารถหักลดหย่อนค่าลดหย่อนส่วนบุคคล เช่น ค่าอาหารกลางวันในที่ทำงาน (ที่รายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด), ค่าเช่าบ้านหรือดอกเบี้ยบ้าน, ค่าซื้อบัตรเครดิต, และค่าซื้อพรบ. แต่ต้องจ่ายเงินในปีภาษีเพื่อมีสิทธิ์ในการหักลดหย่อนนี้

  2. ค่าลดหย่อนสินค้าและบริการ (Goods and Services Deductions) บางประเภทของสินค้าและบริการสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าเทอมประกันชีวิต, ค่าซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการศึกษา, และค่าบริการการแพทย์ที่ไม่ได้รับความรับรองจากประกันสุขภาพ

  3. ค่าลดหย่อนการลงทุน (Investment Deductions) การลงทุนในบางลักษณะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าซื้อหุ้นที่ได้รับสิทธิเป็นลดหย่อนภาษี, ดอกเบี้ยส่วนตัวที่จ่ายสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหรือพันธบัตรส่วนบุคคล (PPF), และค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์

  4. ค่าลดหย่อนการลงทุนในธุรกิจ (Business Investment Deductions) สำหรับธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ค่าลดหย่อนภาษีสามารถนำมาหักได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ทางธุรกิจ, ค่าเช่ารถ, ค่านายหน้าที่จัดหาธุรกิจ, ค่าส่งมอบสินค้า, และค่าจัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะ

  5. ค่าลดหย่อนการสนับสนุนการศึกษา (Education Deductions) บางประเภทของค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถหักลดหย่อนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกหลาน, ดอกเบี้ยบางส่วนของสินเชื่อการศึกษา, และค่าลดหย่อนการศึกษาสำหรับตัวเอง (ในบางกรณี)

  6. ค่าลดหย่อนการบริจาค (Donation Deductions) ค่าลดหย่อนภาษีสามารถนำมาหักได้สำหรับการบริจาคให้กับองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น การบริจาคเงินสนับสนุนการกุศล, การบริจาคของใช้, และการบริจาคเงินในการกุศล

ข้อสังเกตที่สำคัญคือควรทราบว่าบางประเภทของค่าลดหย่อนอาจมีข้อจำกัดและกฎระเบียบเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนภาษีในแบบที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎระเบียบภาษีของประเทศของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )