ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์

รับทำบัญชี.COM | SET ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์?

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์

ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์

ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาวิชาชีพบัญชี กำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและ สาธารณชนทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนัก ถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านความรู้และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อถือในรายงานทางการเงินของบริษัทผู้ประกอบการ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตลาดทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชี
ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แสดงความขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน โดยตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริษัทใน SET 50 ใช้มาตรฐานการบัญชีไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลในปีพ.ศ.2554 และจะปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากลที่ปรับปรุงใหม่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นอกจากจะกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของไทยให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 แล้ว ก็จะกำหนดให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสากลด้วย และจะมีการจัดดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )