รับทำบัญชี.COM | ร้านถ่ายรูปแฟรนไชส์เปิดร้านถ่ายรูปใกล้คุณ?

ธุรกิจร้านถ่ายรูป

การเริ่มต้นธุรกิจร้านถ่ายรูปนั้นเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเบื้องต้นที่สำคัญต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)

  • กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจร้านถ่ายรูป
  • วิเคราะห์ตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
  • กำหนดประเภทและขนาดของร้านถ่ายรูปที่ต้องการเปิด
 2. วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

  • ศึกษาและวิเคราะห์ธุรกิจร้านถ่ายรูปคู่แข่งในพื้นที่ใกล้เคียง
  • ดูและสำรวจบริการที่มีอยู่และราคาที่เสนอให้กับลูกค้า
 3. การเลือกทำธุรกิจ (Business Setup)

  • เลือกทำธุรกิจเป็นร้านถ่ายรูปเพื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจเชิงพาณิชย์
  • ลงทะเบียนธุรกิจและขอใบอนุญาตที่จำเป็น (หากมี)
 4. การเลือกสถานที่ (Location Selection)

  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการเปิดร้านถ่ายรูป เช่น ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือใกล้กับชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมาย
 5. ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment Purchase)

  • ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายรูปที่เหมาะสมกับการให้บริการและความต้องการของลูกค้า
 6. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising)

  • สร้างและจัดการการตลาดเพื่อเสริมสร้างรู้จักและเพิ่มความนิยมของธุรกิจร้านถ่ายรูป
  • ใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ โฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 7. การจัดการธุรกิจ (Business Management)

  • สร้างกระบวนการทำงานที่มีความเป็นระบบ
  • ให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 8. การรับราคา (Pricing)

  • กำหนดราคาบริการถ่ายรูปที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
 9. การตรวจสอบและปรับปรุง (Monitoring and Improvement)

  • ตรวจสอบผลสัญญาณทางธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจร้านถ่ายรูปในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นใจว่าคุณได้คิดค้นและดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ไม่เพียงพอและควรคิดอย่างละเอียดก่อนการเริ่มต้นธุรกิจและการดำเนินธุรกิจในระหว่างเวลาต่อมาด้วย

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจร้านถ่ายรูป

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจร้านถ่ายรูป

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าถ่ายรูป 60,000
บริการตกแต่งรูป 20,000
ขายอุปกรณ์ถ่ายรูป 10,000
อุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายรูป 30,000
เช่าพื้นที่ร้าน 15,000
ค่าส่วนต่างๆ (น้ำ, ไฟ, โทรศัพท์) 5,000
ค่าเงินเดือนและค่าจ้างงาน 12,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 8,000
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งร้าน 10,000
อื่น ๆ 5,000
รวมรายรับ 95,000
รวมรายจ่าย 90,000
กำไรสุทธิ   5,000

ควรจำไว้ว่าตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจร้านถ่ายรูปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง จริงๆ แล้วการกำหนดรายรับและรายจ่ายของธุรกิจแต่ละร้านอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ พื้นที่ที่ตั้ง ปริมาณงาน และประเภทของบริการที่ให้กับลูกค้า เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านถ่ายรูป

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านถ่ายรูปอาจมีดังนี้

 1. ช่างภาพ (Photographer) เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่ายพอร์ตเทรต, ภาพถ่ายธรรมชาติ, ภาพถ่ายอาหาร, ภาพถ่ายงานแต่ง, ภาพถ่ายสินค้า เป็นต้น

 2. ช่างซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Camera Repair Technician) เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ถ่ายภาพ เช่น กล้องถ่ายภาพ, เลนส์, แฟลช เป็นต้น

 3. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) เป็นคนที่ออกแบบภาพกราฟิกและรูปแบบที่ใช้ในการโฆษณาและการตลาด สร้างโลโก้ แบรนด์ และภาพประกอบต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า

 4. ผู้ติดตั้งและสอนการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพ (Camera Installer and Trainer) เป็นคนที่ติดตั้งและปรับแต่งระบบกล้องถ่ายภาพให้กับลูกค้าและสอนการใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

 5. นักตัดต่อวิดีโอ (Video Editor) เป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอและสร้างภาพยนตร์ใหม่ๆ โดยใช้ภาพและวิดีโอที่ถ่ายขึ้นมา

 6. บริกรโชว์และอีเว้นท์ (Event Host and Emcee) เป็นคนที่มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมและส่งเสริมบรรยากาศในงานแสดงสัมมนา งานแต่งงาน หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ

 7. นักแสดง (Model) เป็นคนที่ได้รับการเลือกใช้รูปลักษณ์หน้าตาดีและสามารถแสดงออกอย่างมีความน่าสนใจ เป็นตัวแทนสำคัญในการแสดงเสื้อผ้า สินค้า หรือโฆษณา

 8. ผู้จัดการร้าน (Shop Manager) เป็นคนที่ดูแลและจัดการธุรกิจร้านถ่ายรูปในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการสินค้า, การบริหารงาน, การตลาด, และการบริการลูกค้า

 9. สถาปนิก (Interior Designer) เป็นคนที่ออกแบบและตกแต่งภายในร้านถ่ายรูปให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

 10. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น (Software and App Developer) เป็นคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการแก้ไข ปรับแต่ง หรือจัดการภาพถ่ายเพื่อส่งให้กับลูกค้าในรูปแบบที่ต้องการ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจร้านถ่ายรูป

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจร้านถ่ายรูปสามารถส่งเสริมจุดเด่น รับมือกับจุดอ่อน รับโอกาสในการเติบโต และจัดการกับอุปสรรคในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ของแต่ละธุรกิจอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนอกจากเส้นทางในการวิเคราะห์ SWOT จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจดำเนินกิจกรรมอยู่

ต่อไปนี้คือเส้นทางในการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านถ่ายรูป

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความสามารถในการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง
  • มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความคุ้นเคยในการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพ
  • ตัวแทนของลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • สภาพแวดล้อมที่การแข่งขันในธุรกิจร้านถ่ายรูปค่อนข้างสูง
  • ราคาที่ค่อนข้างเป็นสังเกตเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพแบบ Smartphone
  • ยังไม่มีแคมเปญการตลาดที่ชัดเจนในการดึงดูดลูกค้าใหม่
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ในยุคที่การแชร์ภาพผ่านสื่อโซเชียลมีความนิยม มีโอกาสในการเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าผ่านช่องทางนี้
  • ความต้องการในการถ่ายภาพธรรมดาและถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดเพิ่มขึ้น
  • โอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์และส่งสินค้าถ่ายภาพผ่านทางออนไลน์
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข่งขันจากร้านถ่ายภาพอื่น ๆ และการถ่ายภาพด้วย Smartphone
  • การพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพที่เร็วขึ้น อาจทำให้ความสามารถของกล้องถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนเทียบเท่ากับกล้องถ่ายภาพ DSLR
  • สภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ค่อนข้างไว

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจร้านถ่ายรูป

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
คุณภาพภาพ ความสามารถในการถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง สภาพแวดล้อมที่การแข่งขันในธุรกิจร้านถ่ายรูปค่อนข้างสูง ในยุคที่การแชร์ภาพผ่านสื่อโซเชียลมีความนิยม มีโอกาสในการเพิ่มผู้ติดตามและลูกค้าผ่านช่องทางนี้ ความแข่งขันจากร้านถ่ายภาพอื่น ๆ
ราคาความเหมาะสม มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความคุ้นเคยในการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพ ราคาที่ค่อนข้างเป็นสังเกตเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพแบบ Smartphone ความต้องการในการถ่ายภาพธรรมดาและถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดเพิ่มขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายภาพที่เร็วขึ้น
การบริการลูกค้า ตัวแทนของลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ยังไม่มีแคมเปญการตลาดที่ชัดเจนในการดึงดูดลูกค้าใหม่ โอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์และส่งสินค้าถ่ายภาพผ่านทางออนไลน์ สภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ค่อนข้างไว

การวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจร้านถ่ายรูปสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นสิ่งที่ต้องแก้ไขและพัฒนาด้านที่ยังคงเป็นอุปสรรค และให้ความสำคัญกับจุดเด่นที่ทำให้ธุรกิจนี้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านถ่ายรูป ที่ควรรู้

 • กล้อง (Camera) – เครื่องมือในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ
 • เลนส์ (Lens) – อุปกรณ์ที่ต่อกับกล้องเพื่อให้ภาพมีความชัดเจน
 • ซูม (Zoom) – ความสามารถในการเปลี่ยนความยาวเลนส์เพื่อขยายหรือย่อภาพ
 • แฟลช (Flash) – แสงส่องที่ใช้ในการถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่มืด
 • ระบบโฟกัส (Auto Focus) – ความสามารถในการปรับโฟกัสเพื่อให้ภาพคมชัด
 • ไอโซ (ISO) – ค่าที่กำหนดความไวของกล้องในการจับภาพในสภาพแวดล้อมที่มืด
 • แอพพลิเคชันแก้ภาพ (Photo Editing App) – โปรแกรมในการแก้ไขและปรับแต่งภาพถ่าย
 • สตูดิโอถ่ายรูป (Photography Studio) – สถานที่ในการถ่ายภาพที่มีอุปกรณ์และแสงที่ควบคุมได้
 • ภาพถ่ายแบบ RAW (RAW Image) – รูปภาพที่ถูกบันทึกในรูปแบบที่ไม่ได้ถูกบีบอัด เหมาะสำหรับการแก้ไขภายหลัง
 • พื้นที่จัดจำหน่ายภาพถ่าย (Stock Photo Marketplace) – เว็บไซต์ที่ให้บริการขายภาพถ่ายที่ถูกถ่ายไว้สำหรับสื่อต่าง ๆ

ธุรกิจ ร้านถ่ายรูป ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เพื่อเริ่มต้นธุรกิจร้านถ่ายรูปในประเทศไทย จำเป็นต้องจดทะเบียนอย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจร้านถ่ายรูปต้องทำการจดทะเบียนเป็นธุรกิจก่อนทำการดำเนินกิจการ โดยสามารถจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่นที่ทำการใกล้ที่อยู่ที่ตั้งร้านหรือที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ต้องการทำธุรกิจ เช่น กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ๆ

 2. การจดทะเบียนสถานประกอบการ หากธุรกิจร้านถ่ายรูปมีพื้นที่ก่อนการถ่ายรูปที่ให้บริการหรือมีพื้นที่เพื่อการพัฒนาธุรกิจ (เช่น สตูดิโอถ่ายรูป) จำเป็นต้องทำการจดทะเบียนสถานประกอบการเพิ่มเติม ตามกฎหมายและระเบียบของพื้นที่ท้องถิ่น

การที่จะติดต่อสำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่นหรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ และการจดทะเบียนสถานประกอบการที่เหมาะสมที่สุด

บริษัท ธุรกิจร้านถ่ายรูป เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นธุรกิจที่มีการส่งเสริมและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องสำเร็จการธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยื่นเอกสารที่สำคัญต่างๆ เพื่อเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เป็นภาษีที่นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจร้านถ่ายรูป

ตัวอย่าง สมชาย ประกอบธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นบุคคลธรรมดา ปีนี้มีรายได้ทั้งหมด 500,000 บาท ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระจะคำนวณจากจำนวนรายได้ตามอัตราภาษีที่เป็นเกณฑ์ (ตัวอย่าง 5% สำหรับรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท และ 10% สำหรับรายได้เกิน 300,000 บาท)

 1. ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น (Local Tax) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในพื้นที่ท้องถิ่น อาจจำหน่ายตามปริมาณขายหรือมูลค่าที่กำหนดในท้องถิ่นนั้นๆ

ตัวอย่าง ร้านถ่ายรูปของคุณได้มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาทในจังหวัดที่มีการเก็บภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 1% ในการซื้อขาย คุณต้องจ่ายภาษีอากรส่วนท้องถิ่น 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังอาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านถ่ายรูป เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี และภาษีอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทย

การตั้งชื่อร้านถ่ายรูปเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันต้องเสนอความคิดเห็นที่ดีและน่าจดจำต่อลูกค้าของคุณ

นี่คือ ชื่อสำหรับร้านถ่ายรูปพร้อมความหมาย

 1. วิสต้าแอร์ ภาพถ่าย (Vista Air Photography) – แสดงถึงความสวยงามและความคมชัดของรูปภาพ

 2. มาเจสติก มูซ (Majestic Muse) – ชื่อนี้เน้นความงดงามและความร่วมมือกับรายลูกค้าในการสร้างภาพในสไตล์สวยงาม

 3. ภาพเห็น ภาพชอบ (Picture Perfect) – แสดงถึงคุณภาพของภาพถ่ายที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

 4. แมจิกแคปเจอร์ (Magic Capture) – เน้นความสามารถในการจับภาพที่มีเวทมนต์และสวยงาม

 5. คาเมร่า ภาพถ่าย (CameraRa Photography) – ชื่อนี้เลือกแสดงถึงความชื่นชอบที่มีต่อการถ่ายรูป

 6. รูปภาพสมาชิก (Image Ensemble) – เน้นความสมบูรณ์และความหลากหลายในงานถ่ายรูป

 7. ภาพเสมอเป็นสี (Picture Always in Color) – การใช้สีสันในการแสดงถึงความสดใสและความอารมณ์ในงานถ่ายรูป

 8. หัวใจแห่งภาพถ่าย (Heart of Photography) – แสดงถึงความหลากหลายและความห่วงใยในงานถ่ายรูป

 9. วิชวลิตี้แฟรม (Visuality Frame) – เน้นการแสดงผลรูปภาพอย่างมีระเบียบและดีงาม

 10. แอร์ทอรีแลนด์ อิมเมจ (Airtoreland Image) – ชื่อนี้เชื่อมโยงกับการถ่ายภาพในอากาศและท้องที่อิสระ

ความหมายในชื่อร้านถ่ายรูปสามารถช่วยเสนอความคิดเห็นและลายลักษณ์ในตลาดของคุณ โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมและความน่าจดจำของชื่อเมื่อตัดสินใจ

อาชีพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )