รับทำบัญชี.COM | ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เปิดร้านบุฟเฟ่ลงทุนเท่าไร?

Click to rate this post!
[Total: 311 Average: 5]

ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

การเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เป็นการลงมือทำธุรกิจในกลุ่มอาหารและภาคประเทศที่มีความนิยมสูง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้เป็นอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

 1. การศึกษาและวิจัยตลาด ศึกษาและวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งในตลาดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ

 2. การวางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ระบุกลุ่มเป้าหมายลูกค้า และวางแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น รูปแบบบริการ สถานที่ การตลาด และกำหนดระบบการบริหารจัดการ

 3. การเลือกสถานที่ คำนึงถึงการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เช่น พื้นที่ใกล้กับความสะดวกสบายของลูกค้า สถานที่ที่มีการจราจรคาม และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 4. การวางแผนเมนูอาหาร กำหนดเมนูอาหารที่จะให้บริการในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ และคำนึงถึงความนิยมและความพร้อมในการนำเสนออาหารแต่ละชนิด

 5. การจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการอาหาร และคำนึงถึงคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

 6. การบริหารการเงิน กำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่ายของธุรกิจและกำหนดนโยบายการเก็บเงินและการจ่ายเงินให้มีระเบียบ และสามารถตรวจสอบรายได้และรายจ่ายได้ตลอดเวลา

 7. การประกาศให้ทราบ โปรโมทร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ผ่านสื่อสังคม การทำโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้ความรู้จักกับลูกค้า

 8. การบริการลูกค้า คำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริการ การฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 9. ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการ

 10. การตรวจสอบและปรับปรุง ตรวจสอบผลงานธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

สำหรับตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ นั้นอาจมีรายละเอียดมากมายและขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ ดังนี้คือตัวอย่างของการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในรูปแบบของตาราง comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายอาหาร 500,000  
รายรับจากบริการเครื่องดื่ม 100,000  
รวมรายรับ 600,000  
     
รายจ่ายในการจ้างงาน   200,000
ค่าเช่าพื้นที่   100,000
ค่าส่วนต่างๆ   50,000
ค่าวัสดุการผลิต   80,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   30,000
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับร้าน   150,000
รวมรายจ่าย   610,000
กำไร/ขาดทุน 600,000 – 610,000  

หมายเหตุ ตัวอย่างข้อมูลในตารางนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ควรให้ความสำคัญในการวางแผนธุรกิจและการคำนวณรายรับและรายจ่ายในรูปแบบที่สอดคล้องกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่แตกต่างกันไป

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มีหลากหลายและควรคำนึงถึงขนาดและลักษณะของธุรกิจด้วย นอกจากนี้ยังอาจมีงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องทำภายในธุรกิจด้วย โดยรวมแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีดังนี้

 1. พ่อครัว/เชฟ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและเป็นคนที่ควบคุมการปรุงแต่งอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีและส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า.

 2. พนักงานเสิร์ฟ คือ บุคคลที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่ร้านอาหาร รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนู นำอาหารไปยังโต๊ะและรับออเดอร์ของลูกค้า.

 3. ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในร้านอาหาร เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนการเปิดทำการ การส่งมอบบริการตามเป้าหมาย และงานการตลาด.

 4. พนักงานทำความสะอาด คือ คนที่มีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ในร้านอาหาร เพื่อให้พื้นที่ในร้านอยู่ในสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบ.

 5. พนักงานต้อนรับ คือ คนที่ทำหน้าที่ต้อนรับและจัดการรับส่งลูกค้าที่ร้านอาหาร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนูและบริการในร้าน.

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เป็นคนที่ทำหน้าที่ในการวางแผนทางธุรกิจ การตลาด และการเสริมสร้างยอดขายของร้านอาหาร.

 7. พนักงานเสิร์ฟบาร์ คือ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มและให้บริการเครื่องดื่มแก่ลูกค้า.

 8. ช่างซักล้างจาน คือ คนที่มีหน้าที่ในการล้างจานที่ใช้ในร้านอาหารเพื่อให้พื้นที่ในร้านอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย.

 9. พนักงานบริการลูกค้า คือ คนที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลูกค้าที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร.

 10. ช่างซ่อมแซม คือ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือในร้านอาหาร.

หมายเหตุ รายชื่อนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เนื่องจากธุรกิจแบบนี้มีลักษณะที่หลากหลายและอาจมีตัวอย่างอาชีพเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไป

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

การวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใน 4 ด้านคือ Strengths (ข้อแข็ง), Weaknesses (ข้ออ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความเหมาะสมของธุรกิจ และสามารถตระหนักถึงความพร้อมในการเติบโต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ดังนี้

Strengths (ข้อแข็ง)

 • ความหลากหลายในเมนูอาหาร สามารถให้บริการอาหารที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า.
 • ความพิถีพิถันในคุณภาพอาหาร การใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและวิธีการปรุงอาหารที่ใส่ใจในรายละเอียด.
 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ความรู้และความชำนาญในการจัดการธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์.
 • การสร้างประสบการณ์ลูกค้า การมอบประสบการณ์ที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าในการรับประทานอาหาร.
 • สถานที่ที่เหมาะสม ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่นิยมและมีความเคลื่อนไหวสูง เช่น ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยว.

Weaknesses (ข้ออ่อน)

 • ราคาสูง อาจมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับร้านอาหารประเภทอื่น ๆ ทำให้ลูกค้ากลับไปเลือกใช้บริการที่ราคาถูกกว่า.
 • การบริการ ความเร็วในการบริการอาจต่ำลงในช่วงเวลาที่ความเข้มข้นของลูกค้าสูง.
 • ความจำเป็นในการสั่งจองล่วงหน้า การให้บริการในรูปแบบบุฟเฟ่ต์อาจต้องการลูกค้าที่มาใช้บริการจองล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สะดวก.

Opportunities (โอกาส)

 • การเพิ่มโปรโมชั่นและส่วนลด สามารถนำเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ และสร้างความต้านทานในการเลือกใช้บริการซ้ำ.
 • ขยายสาขาธุรกิจ สามารถขยายธุรกิจเพื่อเปิดร้านสาขาในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีโอกาสและความต้องการ.
 • การสร้างสินค้าเสริม สามารถพัฒนาสินค้าเสริมเช่น ของหวาน หรือเครื่องดื่มเสริมเพื่อเพิ่มรายได้.

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันที่รุนแรง มีการแข่งขันในตลาดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่สูงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.
 • สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่แปรปรวนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ.
 • ความเปลี่ยนแปลงในนิติกรรมและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ.

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์สามารถพัฒนาแผนการเติบโตและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต พร้อมทั้งรับมือกับอุปสรรคในตลาดอย่างเหมาะสม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่ควรรู้

 • บุฟเฟ่ต์ (Buffet) คำอธิบาย ร้านอาหารที่ให้ลูกค้ารับประทานอาหารตามความต้องการโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มตามใจชอบ

 • อาหารสำหรับเช้า (Breakfast) คำอธิบาย มื้ออาหารในช่วงเช้าที่ให้กำลังใจและพลังงานสำหรับเริ่มวันใหม่

 • อาหารคาว (Main course) คำอธิบาย อาหารที่เป็นหลักในมื้ออาหาร เช่น อาหารประเภทเนื้อ, ปลา, หมู ฯลฯ

 • อาหารหวาน (Dessert) คำอธิบาย อาหารที่ทางร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ให้เป็นส่วนลงท้ายของมื้ออาหาร เช่น ของหวาน, ผลไม้

 • สลัด (Salad) คำอธิบาย อาหารประเภทผักที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วรวมกับซอสหรือเครื่องปรุงรส

 • เครื่องดื่ม (Beverage) คำอธิบาย อาหารที่เป็นของเหลวที่ทางร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ให้เสิร์ฟรวมถึงน้ำ, น้ำผลไม้, น้ำชา, กาแฟ ฯลฯ

 • ลูกค้า (Customers) คำอธิบาย ผู้ที่มาใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

 • บริการ (Service) คำอธิบาย การให้บริการลูกค้าในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีและพอใจ

 • พนักงาน (Staff) คำอธิบาย บุคลากรในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

 • โต๊ะ (Table) คำอธิบาย พื้นที่ที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในประเทศไทยต้องจดทะเบียนอย่างน้อยดังนี้

 1. ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration) ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอรับหมายเลขนิติบุคคล (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายและเปิดทำการอย่างถูกต้อง.

 2. ทะเบียนสรรพสิ่ง (Food Establishment License) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ต้องทำการขอใบอนุญาตสถานที่ใช้สำหรับสรรพสิ่งจากหน่วยงานสุขภาพของท้องถิ่น ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม.

 3. ใบอนุญาตนำเข้า (Import License) (ถ้ามีการนำเข้าวัตถุดิบหรืออุปกรณ์จากต่างประเทศ).

 4. อื่น ๆ อาจต้องจดทะเบียนเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในสาขาธุรกิจนี้ เช่น การขอใบอนุญาตในการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือการขออนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

การจดทะเบียนและรับรองถูกต้องทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือในตลาดและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายที่ดีในการให้บริการและการดูแลลูกค้าด้วยคุณภาพ.

บริษัท ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในประเทศไทยมีการเสียภาษีหลายประเภท ซึ่งอาจต้องเสียภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเป็นธุรกิจรายบุคคล (ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล) ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง.

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากธุรกิจเป็นนิติบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added TaxVAT) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีรายได้เกินกว่าประจำกฎหมายที่กำหนดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง.

 4. อากรขาออก (Excise Tax) หากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มีการนำเข้าหรือผลิตสินค้าที่อยู่ในขอบเขตอากร ธุรกิจอาจต้องเสียอากรขาออกตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์.

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากธุรกิจเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจการ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราที่กำหนด.

 6. อื่น ๆ ธุรกิจอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในสาขาธุรกิจนี้ เช่น การเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในพื้นที่ที่ตั้ง, ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น, ฯลฯ

สำหรับการเสียภาษีแต่ละประเภท ควรปรึกษาและขอคำปรึกษาจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษีในธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่เป็นไปได้ในกรณีของธุรกิจคุณ

รับทำบัญชี เดลิเวอรี่ Delivery

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )