ลิขสิทธิ์

3 ลิขสิทธิ์ คือ มีความสำคัญ มาจาก

Click to rate this post!
[Total: 546 Average: 5]

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือ (Copyright)

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญา ความสามารถของตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้อื่น ซึ่งจะทำการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ได้ โดยหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แจ้งจำเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆได้

ลิขสิทธิ์ คือ
ลิขสิทธิ์ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top