ล้างบัญชีลูกหนี้

รับทำบัญชี.COM | การบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้หลักการ?

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

การบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้ มีหลักการอย่างไรค่ะ เพราะเก็บเงินไม่ได้เลย

++กิจการต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่ะ ถึงจะสามารถตั้งเป็นหนี้สูญของกิจการได้ค่ะ เเต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ เช่น ส่งจดหมายติดตามทวงถาม ฟ้องร้องต่อศาล เป็นต้น

การล้างบัญชีลูกหนี้ (Debt Write-Off) กระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรตัดสินใจลบหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ออกจากบัญชี นี่เป็นการยกเลิกหนี้ครั้งนึงและเป็นการปรับปรุงบัญชีเพื่อสะสมสถานะทางบัญชีให้ถูกต้อง

เหตุผลในการล้างบัญชีลูกหนี้สามารถเป็นไปได้ด้วยหลายเหตุผล เช่น

  1. ความผิดหวังของลูกค้า เมื่อลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ต้องการชำระหนี้เพิ่มเติม และการเรียกเก็บหนี้ไม่สำเร็จ

  2. ลูกค้าล้มละลาย เมื่อลูกค้าเจ็บตัวล้มละลายและไม่สามารถชำระหนี้ได้อีก

  3. การล้มละลายของบริษัทหรือองค์กร เมื่อบริษัทหรือองค์กรต้องปิดกิจการหรือล้มละลาย, การล้างบัญชีลูกหนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดกิจการ

การล้างบัญชีลูกหนี้มักต้องทำโดยใส่หนี้ลูกค้าที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ลงในบัญชีค่าใช้จ่ายหรือบัญชีสูญหาย นอกจากนี้, การล้างบัญชีลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการบัญชีที่มีอยู่

การล้างบัญชีลูกหนี้อาจมีผลกระทบต่อบัญชีรายได้และขาดทุนของบริษัทหรือองค์กร และมักต้องรายงานในรายงานการเงินและรายงานต่าง ๆ ของบริษัท การล้างบัญชีลูกหนี้ควรถูกตรวจสอบและกำกับดูแลโดยกฎหมายและบริบททางบัญชีและการเงินที่มีอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง