วิธีถัวเฉลี่ย

รับทำบัญชี.COM | วิธีถัวเฉลี่ยปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 191 Average: 5]

วิธีถัวเฉลี่ย

วิธีถัวเฉลี่ย

วิธีถัวเฉลี่ย (Average) เป็นวิธีตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดยใช้หลักการต้นทุนสินค้าคงเหลือ คือการถัวเฉลี่ยต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ในการแปลงสภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าคงเหลือนั้นๆ

วิธีถัวเฉลี่ย

วิธีถัวเฉลี่ย (Median) เป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่กลางในชุดข้อมูลที่เรียงลำดับตามลำดับค่าน้อยไปยังค่ามาก หรือลำดับค่ามากไปยังค่าน้อย โดยหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเรียงลำดับแล้ว ค่าถัวเฉลี่ยจะเป็นค่าที่ตัดกลางอยู่ตรงกลาง โดยมีครึ่งที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าถัวเฉลี่ยและครึ่งที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าถัวเฉลี่ย

การหาค่าถัวเฉลี่ยของชุดข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนนี้

  1. เรียงข้อมูล ก่อนที่จะหาค่าถัวเฉลี่ย คุณจะต้องเรียงลำดับข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณให้เรียงลำดับตามค่าจากน้อยไปยังมากหรือจากมากไปยังน้อย ข้อมูลที่เรียงลำดับจะช่วยให้คุณสามารถหาค่าถัวเฉลี่ยได้ง่ายขึ้น
  2. คำนวณค่าถัวเฉลี่ย หลังจากที่ข้อมูลถูกเรียงลำดับ คุณสามารถหาค่าถัวเฉลี่ยได้โดยเลือกค่าที่อยู่ตรงกลางของชุดข้อมูล หากมีจำนวนข้อมูลคูณสอง คุณจะต้องหาค่าเฉลี่ยของค่าที่อยู่ตรงกลางสองค่า โดยการรวมค่าเหล่านี้แล้วหารด้วย 2

เรามาดูตัวอย่างการหาค่าถัวเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่มีข้อมูล 7 ตัวอย่าง: 5, 2, 9, 1, 7, 6, 8

  1. เรียงลำดับข้อมูล: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
  2. หาค่าถัวเฉลี่ย: ค่าที่อยู่ตรงกลางคือ 6 ซึ่งเป็นค่าถัวเฉลี่ยของชุดข้อมูลนี้.

ในกรณีที่มีจำนวนข้อมูลคูณสอง ค่าถัวเฉลี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่อยู่ตรงกลางสองค่านั้น ตัวอย่างเช่น ในชุดข้อมูลที่มีข้อมูล 8 ตัวอย่าง: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ค่าถัวเฉลี่ยคือ (4 + 5) / 2 = 4.5

วิธีถัวเฉลี่ยมีความสามารถในการแสดงค่าที่ตัดกลางและไม่ได้ถูกกระทบโดยค่าที่สูงหรือต่ำมากเกินไป และมักถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการกระจายค่าสูงหรือต่ำมากขึ้นในชุดข้อมูล เช่น เมื่อมีค่าผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยแบบเฉพาะจุด (mean) ได้ ค่าถัวเฉลี่ยจะมีความแม่นยำมากกว่าในบางกรณีเนื่องจากมันไม่ได้ถูกกระทบโดยตรงโดยค่าผิดปกติเหล่านั้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )