สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์

2 สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์

สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์

+++ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ +++
1. กรุงเทพมหานคร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเขตทุกแห่งรับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic
2. เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนั้น หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top