สัญญาเช่า มีกี่ประเภท

สัญญา เช่า มีกี่ ประเภท อะไรบ้าง?

Click to rate this post! [Total: 139 Average: 5] สัญญาเ …

สัญญา เช่า มีกี่ ประเภท อะไรบ้าง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

สัญญาเช่า มีกี่ประเภท

การจัดประเภทของสัญญาเช่า สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. สัญญาเช่าการเงิน คือ สัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า จากความหมายดังกล่าว สามารถที่จะสรุปเป็นสัญญาเช่าการเงินได้ดังนี้ เป็นสัญญาเช่าระยะยาว ที่ผู้เช่าเปรียบเสมือนเจ้าของสินทรัพย์ มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังคงเป็นของผู้ให้เช่า ผู้เช่าเลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่านั้นหรือไม่ก็ได้ ในการเลือกซื้อราคาที่ซื้อมักจะต่ำกว่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่สิทธิการเลือกซื้อมีผลบังคับใช้ ปกติสัญญาเช่ามักจะให้ผู้เช่าประกันความเสียหาย และผู้เช่าจะต้องเสียค่าบำรุงสินทรัพย์ที่เช่าเอง
2. สัญญาเช่าดำเนินงาน คือ สัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งก็คือสัญญาเช่าที่ไม่ได้มีการโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า สามารถสรุปเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานได้ดังนี้ เป็นสัญญาเช่าที่ผู้เช่าไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์เหนือสินทรัพย์นั้น อายุของสัญญาเช่ามักจะสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าอาจจะนำสินทรัพย์นั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่อได้อีก ในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่เช่า หรือการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญานั้นก่อนกำหนดได้ หากเห็นว่าสินทรัพย์ที่เช่านั้นหมดประโยชน์ลง

สัญญาเช่า มีกี่ประเภท

“สัญญาเช่าการเงิน” และ “สัญญาเช่าดำเนินงาน” เป็นสองประเภทของสัญญาทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างสองประเภทของสัญญาเหล่านี้

 1. สัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease)

  • วัตถุประสงค์ สัญญาเช่าการเงินมักถูกนำมาใช้ในการเช่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินสำหรับการใช้งานในธุรกิจ โดยที่ผู้เช่า (ผู้เช่าเงิน) มีสิทธิ์ควบคุมและใช้งานอุปกรณ์นั้นตลอดระยะเวลาสัญญา

  • การครอบครอง ในสัญญาเช่าการเงิน, ผู้เช่าเงินมักครอบครองทรัพย์สินในบัญชีของพวกเขา และเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะซื้อทรัพย์สินนั้นในราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา (ราคาซื้อคืน) ซึ่งอาจเป็นมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าคงที่

  • การบันทึกบัญชี ในสัญญาเช่าการเงิน, การบันทึกบัญชีทั้งในฐานะของผู้เช่าและผู้เช่าเงินมักเป็นการบันทึกการเช่าเป็นหนี้และการรับสินค้า โดยผู้เช่าบันทึกสินทรัพย์สินในบัญชีเป็นทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Asset) และผู้เช่าเงินบันทึกการเช่าเป็นหนี้ในบัญชี

 2. สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

  • วัตถุประสงค์ สัญญาเช่าดำเนินงานมักถูกนำมาใช้ในการเช่าทรัพย์สินเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของธุรกิจ เช่น เช่าอาคารสำนักงาน, เช่ารถยนต์บริการ, หรือเช่าอุปกรณ์สำหรับโครงการเฉพาะ

  • การครอบครอง ในสัญญาเช่าดำเนินงาน, ผู้เช่ามีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินตามสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ครอบครองทรัพย์สิน และไม่มีสิทธิ์ควบคุมในทรัพย์สินนั้นหลังจากสิ้นสุดสัญญา

  • การบันทึกบัญชี ในสัญญาเช่าดำเนินงาน, การบันทึกบัญชีจะเป็นการบันทึกการเช่าเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างระยะเวลาเช่า โดยไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์สินในบัญชีของผู้เช่า

สรุปแล้ว, สัญญาเช่าการเงินมีลักษณะเป็นการเช่าทรัพย์สินโดยผู้เช่ามีความครอบครองและสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังจากสิ้นสุดสัญญา ส่วนสัญญาเช่าดำเนินงานมีลักษณะเช่าทรัพย์สินเพื่อการใช้งานโดยไม่ครอบครองหรือควบคุมทรัพย์สิน การเลือกใช้ประเภทของสัญญานี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ในรูปแบบตาราง

ลักษณะ สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าดำเนินงาน
ผู้เช่า (Lessee) มีสิทธิ์ควบคุมและใช้งานทรัพย์สิน มีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สิน
ความครอบครอง (Ownership) มีความครอบครองในบัญชี ไม่มีความครอบครองในบัญชี
การบันทึกบัญชี (Accounting) บันทึกสินทรัพย์สินในบัญชีเป็นทรัพย์สินทางการเงิน บันทึกการเช่าเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชี
การสิ้นสุดสัญญา (End of Lease) มีสิทธิ์ที่จะซื้อทรัพย์สินในราคาซื้อคืนที่ตกลงไว้ในสัญญา (ราคาซื้อคืน) ไม่มีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินหลังจากสิ้นสุดสัญญา
การควบคุม (Control) มีควบคุมและใช้งานทรัพย์สินตลอดระยะเวลาสัญญา มีสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินตลอดระยะเวลาสัญญา
ค่าเช่า (Lease Payments) ประจำเดือนมีค่าเช่าสูงกว่า ประจำเดือนมีค่าเช่าต่ำกว่า

การเลือกใช้สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ สัญญาเช่าการเงินมักใช้สำหรับการเช่าทรัพย์สินหลักของธุรกิจและมีค่าเช่าสูงกว่า ส่วนสัญญาเช่าดำเนินงานมักใช้สำหรับการเช่าทรัพย์สินเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักและมีค่าเช่าต่ำกว่า การที่จะเลือกใช้ไปยังสัญญาเช่าใดขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละประเภทของสัญญากับธุรกิจของคุณ

องค์กรธุรกิจ

ธุรกิจ มีกี่ประเภท #10 นิติบุคคล สำหรับผู้เริ่มต้น อะไรบ้าง?

ธุรกิจน่าสนใจ ธุรกิจหมายถึง ตัวอย่างธุรกิจ ธุรกิจมีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

ผู้สร้าง TikTok #15 ติดตามเคล็ดลับซื้อขาย?

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok

ขายวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน รายรับ รายจ่าย โอกาส !

วัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน มีอะไรบ้าง วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน คือ วัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ชลบุรี วัสดุสิ้นเปลือง กรมบัญชีกลาง สินค้าสิ้นเปลือง ในชีวิตประจําวัน วัสดุสิ้นเปลือง งานก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ภาษาอังกฤษ

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย
การจ่ายเงินปันผล

ประชุม จ่ายเงิน ปันผล?

ตัวอย่างรายงานการประชุม จ่าย เงินปันผล จากกำไรสะสม หนังสือเชิญประชุมจ่ายเงินปันผล รายงานการประชุมจ่ายเงินปันผล ตัวอย่าง ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายเงินปันผล กี่วัน ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผล ประชุมวิสามัญ การเรียกประชุมกรรมการบริษัท

ส่งพัสดุ โลจิสติกส์ เอกชน ตัวแทน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดร้านส่งพัสดุ ลงทุนเท่าไหร่ อยาก เปิด ขนส่งเอกชน เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม เปิดร้านรับส่งพัสดุ แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุ flash แฟรนไชส์ ขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Comment

Scroll to Top